12
Şi au început a grăi lor în pilde: „Un om au sădit vie şi o au îngrădit cu gard şi au săpat într-însa teasc şi au zidit turn şi o au dat lucrătorilor şi s-au dus departe.
Şi, la vreame, au trimis o slugă la lucrători, ca să ia de la lucrători din rodul viei.
Iară ei, apucându-l pre dânsul, l-au bătut şi l-au slobozit deşert.
Şi iară au trimis la dânşii pre altă slugă; şi pre acela, bătându-l cu pietri, i-au spart capul şi l-au slobozit batjocorit.
Şi iară au trimis pre altul, şi pre acela l-au omorât şi pre alţii mulţi; pre unii bătându-i, pre alţii omorându-i.
Deci, având încă un fiiu iubit, al său, mai pre urmă au trimis şi pre acela la dânşii, zicând că: «Se vor ruşina de fiiul mieu».
Iară lucrătorii aceia au zis între sine: «Acesta easte moşteanul, veniţi să-l omorâm şi va fi moşiia a noastră».
Şi, prinzându-l pre el, l-au omorât şi l-au scos afară din vie.
Ce va face, dară, stăpânul viei? Veni-va şi va piiarde pre acei lucrători şi viia o va da altora,
10 Au nici Scriptura aceasta nu aţi cetit? Piiatra, carea nu o au socotit ziditorii, aceasta s-au făcut în capul unghiului.
11 De la Domnul s-au făcut aceasta şi easte minunată în ochii noştri”.
12 Şi căuta să-L prinză pre El şi să temea de norod, că cunoscură că cătră ei au zis pilda aceasta. Şi, lăsându-L pre Dânsul, s-au dus.
13 Şi au trimis la Dânsul pre unii din farisei şi din irodiiani, ca să-L prinză în cuvânt.
14 Iară ei venind, I-au zis Lui: „Învăţătoriule, ştim că adevărat eşti şi nu-Ţi easte grijă de nimene, că nu cauţi în faţa oamenilor, ci cu adevărat calea lui Dumnezeu înveţi. Cade-să a da dajde împăratului, au ba? Da-vom, au nu vom da?”
15 Iară El, ştiind făţărniciia lor, au zis lor: „Ce Mă ispitiţi? Aduceţi-Mi un ban să văz”.
16 Iară ei I-au adus şi au zis lor: „Al cui easte chipul acesta şi scriptura?” Ei au zis Lui: „Al chesariului”.
17 Şi, răspunzind Iisus, au zis lor: „Daţi ceale ce sânt ale chesariului chesariului şi ceale ce sânt a lui Dumnezeu, lui Dumnezeu”. Şi să mira de Dânsul.
18 Şi au venit la El saducheii, carii zic că nu easte înviiare, şi L-au întrebat pre El, zicând:
19 „Învăţătoriule, Moisi au scris noao că: de va muri fratele cuiva şi va rămânea muiarea, şi feciori nu va lăsa, ca să ia fratele lui pre muiarea lui şi să rădice sămânţă fratelui său.
20 Fost-au şeapte fraţi şi cel mai mare au luat muiare şi, murind, nu au lăsat sămânţă.
21 Şi al doilea o au luoat pre dânsa şi au murit; şi nici acela nu au lăsat sămânţă: şi al treilea, aşijderea.
22 Şi o au luat pre dânsa toţi şeapte şi nu au lăsat sămânţă. Şi, mai pre urmă de toţi, au murit şi muiarea.
23 Dară la înviiare, când vor înviia, a căruia dintră ei va fi muiare? Că toţi şeapte o au ţinut pre ea muiare”.
24 Şi, răspunzind Iisus, au zis lor: „Au nu pentru aceasta rătăciţi, neştiind scripturile, nici putearea lui Dumnezeu?
25 Că, după ce vor înviia din morţi, nici să vor însura, nici să vor mărita, şi vor fi ca îngerii în ceriuri.
26 Iară de morţi, că se vor scula, au nu aţi cetit în cartea lui Moisi, de rug, când i-au grăit Dumnezeu lui, zicând: «Eu sânt Dumnezeul lui Avraam şi Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacov».
27 Nu easte Dumnezeu al morţilor, ci al viilor. Voi, dar, mult rătăciţi”.
28 Şi, apropiindu-să unul din cărturari, carele auzisă pre ei, întrebându-să cu Dânsul şi văzând că bine le-au răspuns lor, L-au întrebat pre El: „Carea poruncă easte mai întâiu de toate?”
29 Iară Iisus au răspuns lui că, mai întâiu de toate poruncile, easte: „Auzi, Israile, Dom-nul Dumnezeul nostru easte un Domn.
30 Şi să iubeşti pre Domnul Dumnezeul Tău din toată inima ta şi din tot sufletul tău şi din tot cugetul tău şi din toată putearea ta. Aceasta easte porunca cea dintâiu.
31 Şi a doao, aseamenea aceştiia: Să iubeşti pre deaproapele tău ca însuţi pre tine. Mai mare decât aceastea, altă poruncă nu easte”.
32 Şi cărturariul au zis Lui: „Bine, Învă-ătoriule, adevărat ai zis că un Dumnezeu easte şi nu easte altul afară de Dânsul.
33 Şi a iubi pre El din toată inima, din tot cugetul şi din tot sufletul şi din toată putearea; şi a iubi pre deaproapele ca însuşi pre sine mai mult easte decât toate arderile de tot şi jârtvele”.
34 Iară Iisus, văzând că cu înţălepciune au răspuns, i-au zis lui: „Nu eşti departe de împărăţiia lui Dumnezeu”. Şi nimene mai mult nu îndrăznea să-L întreabe pre El.
35 Şi, răspunzind Iisus, au zis, învăţând în besearică: „Cum zic cărturarii că Hristos easte Fiiul lui David?
36 Că însuşi David au zis întru Duhul Sfânt: «Zis-au Domnul Domnului Mieu: Şezi de-a dreapta Mea, până ce voiu pune pre vrăjmaşii Tăi scaon picioarelor Tale».
37 Deci, însuşi David Îl zice pre El Domn; şi de unde easte lui fiiu?” Şi mult norod bucuros asculta pre El.
38 Şi zicea lor întru învăţătura Sa: „Păziţi-vă de cărturarii cărora le place a umbla în haine lungi şi carii iubesc întrebările de sănătate prin târguri,
39 Şi şederile mai sus la adunări şi a şedea mai înainte la ospeaţe,
40 Carii mănâncă casele văduvelor şi cu făţărie îndelung să roagă; aceştia vor lua mai grea judecată”.
41 Şi, şezând Iisus împrotiva vistieriei, privea cum arunca norodul banii în vistierie şi mulţi bogaţi arunca mult.
42 Şi, venind o văduvă săracă, au aruncat doi fileari, ce easte un codrat.
43 Şi, chemând pre ucenicii Săi, le-au zis lor: „Adevăr zic voao că această văduvă săracă au aruncat mai mult decât toţi cei ce au aruncat în vistierie.
44 Că toţi din prisoseala sa au aruncat, iară aceasta din lipsa sa toate câte au avut au aruncat, toată avuţiia sa”.