Filimon
1
Pavel, legatul lui Iisus Hristos, şi Timoteiu, fratele lui Filimon, iubitului şi ajutătoriului nostru,
Şi Apfiei ceii iubite şi lui Arhip, ostaşului nostru celui dimpreună şi besearecii ceii din casa ta:
Dar,voao,şi pace de la Dumnezeu,Tatăl nostru, şi de la Domnul Iisus Hristos.
Mulţămesc Dumnezeului mieu pururea, pentru tine pomenire făcând întru rugăciunile meale,
Auzind dragostea ta şi credinţa carea ai cătră Domnul Iisus şi cătră toţi sfinţii,
Ca împărtăşirea credinţii tale să fie lucrătoare întru cunoştinţa a tot binele ce easte întru voi în Iisus Hristos,
Că bucurie multă şi mângăiare avem întru dragostea ta, că inimile sfinţilor s-au odihnit prin tine, frate.
Pentru aceaea,multă îndrăzneală având întru Hristos a-ţi porunci ţie ceaea ce trebuiaşte.
Iară, pentru dragostea, mai vârtos te rog, fiind tu întru acest chip, cum sânt şi eu, Pavel,bătrânul, iară acum şi legatul lui Iisus Hristos,
10 Te rog pentru Onisim, fiiul mieu, pre carele l-am născut întru legăturile meale,
11 Carele oarecând era ţie netreabnic, iară acum şi ţie şi mie de bună treabă, pre care l-am trimis înapoi la tine,
12 Iară tu pre el ca pre inima mea să-l priimeşti.
13 Pre carele vream să-l ţiiu la mine, ca în locul tău să-mi slujască mie întru legăturile Evangheliei,
14 Iară făr’ de voia ta nimica nu am voit a face, ca să nu fie ca din silă fapta ta cea bună, ci după voie.
15 Că poate fi, că pentru aceasta s-au despărţit până la o vreame, ca veacinic să-l priimeşi pre dânsul,
16 De acum, nu ca pre o slugă, ci mai presus decât pre o slugă, ca pre un frate iubit, mai ales mie. Iară cu cât mai vârtos ţie şi după trup şi în Domnul?
17 Deci, de mă ai pre mine părtaş, priimeaşte-l pre dânsul ca pre mine,
18 Iară de ţ-au făcut ţie strâmbătate întru ceva sau îţi easte deatoriu, aceaea mie să o socoteşti.
19 Eu, Pavel, am scris cu mâna mea, eu voiu plăti, ca să nu zic ţie că şi tu singur îmi eşti deatoriu.
20 Adevărat, frate, ca să te dobândesc eu întru Domnul, odihneaşte inima mea întru Domnul!
21 Nădăjduindu-mă spre ascultarea ta, am scris ţie, ştiind că şi mai mult de ce zic vei face.
22 Şi dimpreună să-mi găteşti mie şi gazdă, că am nădeajde că prin rugăciunile voastre mă voiu dărui voao.
23 Închină-se ţie Epafras, cel împreună cu mine robit întru Hristos Iisus,
24 Marco, Aristarh, Dimas şi Luca, cei împreună cu mine lucrători.
25 Darul Domnului nostru Iisus Hristos, cu duhul vostru! Amin.