25
Şi au fost în anul al noaolea a împărăţiei lui, în luna a zeacea,în unsprăzeace ale lunii, au venit Navohodonosor, împăratul Vavilonului, şi toată putearea lui asupra Ierusalimului.
Şi au făcut zid împrejurul lui şi au încungiurat cetatea până la al unsprăzeacelea an al împăratului Sedechiia.
În zioa a noao a lunii, s-au întărit foametea în cetate şi nu avea pâine norodul pământului.
Şi s-au rupt cetatea şi toţi oamenii cei războinici au ieşit noaptea pre calea porţii ceii din mijlocul zidurilor, aceasta easte a grădinii împăratului, şi haldeii împrejurul cetăţii, au fugit pre calea Aravei.
Şi au alergat oastea haldeilor după împăratul şi l-au ajuns în Aravotul Ierihonului, şi toată putearea lui o au râsipit de la el.
Şi au prins pre împăratul, şi l-au adus la împăratul Vavilonului în Rivlata şi i-au făcut lui judecată.
Şi pre fiii lui Sedechie i-au junghiiat înaintea ochilor lui, şi ochii lui Sedechie i-au scos, şi l-au legat pre el cu lanţuri şi l-au dus în Vavilon.
Iară în luna a cincea în şeapte zile a lunii, acesta easte anul al noaosprăzeace a lui Navohodonosor, împăratul Vavilonului, au venit Navuzardan, cel mai mare preste bucătari, carele sta înaintea împăratului Vavilonului, în Ierusalim.
Şi au ars Casa Domnului şi casa împăratului, şi toate casele Ierusalimului, şi toată casa mare o au ars cel mai mare preste bucătari.
10 Şi zidul Ierusalimului împrejur l-au stricat putearea haldeilor.
11 Iară pre celalalt norod, care au rămas în cetate, şi pre cei fugiţi, carii au fugit la împăratul Vavilonului, şi oastea cea rămasă i-au dus Navuzardan, cel mai mare preste bucătari.
12 Şi din săracii pământului au lăsat cel mai mare preste bucătari, ca să grijească de vii şi de ţarini.
13 Şi stâlpii cei de aramă din Casa Domnului şi temeiurile şi marea cea de aramă din Casa Domnului le-au sfărâmat haldeii, şi arama o au dus în Vavilon.
14 Şi căldările şi furcuţele şi topitorile şi căţiile şi toate vasele de aramă cu care slujea le-au luat.
15 Şi cădealniţele şi păharăle ceale de aur şi de argint le-au luat bucătariul cel mare.
16 Doi stâlpi şi o mare, şi temeiurile care le-au făcut Solomon Casii Domnului, nu era măsură arămii tuturor vaselor.
17 De optsprăzeace coţi era înălţimea unui stâlp, şi deasupra lui era cunună de aramă de trei coţi de înaltă, şi mreajea şi rodiile împregiurul cununei toate de aramă, aseamenea era şi la stâlpul celalalt, şi rodii, o sută, preste mreaje împregiur.
18 Şi au luat cel mai mare preste bucătari pre Sarpia, preotul cel dintâiu, şi pre Sofonia, feciorul, carele era al doilea, şi pre cei trei carii păzesc pragul.
19 Şi din cetate au luat un famen, carele era ispravnic preste bărbaţii cei de oaste, şi cinci oameni de cei ce vedea faţa împăratului, carii s-au aflat în cetate, şi pre logofătul, mai-marelui puterii, carele întocmea norodul pământului, şi şeasezeci de oameni din norodul pământului, carii s-au aflat în cetate.
20 Şi i-au luat pre ei Navuzardan, cel mai mare preste bucătari, şi i-au dus la împăratul Vavilonului, în Revlata.
21 Şi i-au bătut pre ei împăratul Vavilonului şi i-au omorât în Revlata, în pământul Ematului, şi s-au depărtat cu lăcaşul Iuda de pre pământul său.
22 Şi norodului, care au rămas în pământul Iudei, pre carele l-au lăsat Navohodonosor, împăratul Vavilonului, au pus mai-mare pre Godolia, feciorul lui Ahicam, feciorul lui Safan.
23 Şi au auzit toţi mai-marii puterii, ei şi oamenii lor, cum că au pus mai-mare împăratul Vavilonului pre Godolia, au venit la Godolia în Masifat, şi Ismail, feciorul lui Natanie, şi Iona, feciorul lui Carit, şi Saraia, feciorul lui Tanamat Netofatineanul, şi Iezonia, feciorul lui Mahati, ei şi oamenii lor.
24 Şi au jurat Godolia lor şi oamenilor lor şi au zis lor: „Nu vă teameţi a sluji haldeilor, şedeţi pre pământul acesta şi slujiţi împăratului Vavilonului, şi bine va fi voao”.
25 Şi au fost în luna a şeaptea, venit-au Ismail, feciorul lui Natanie, al feciorului lui Elisama, din sămânţa împăraţilor, şi zeace oameni cu el, şi au bătut pre Godolia şi au murit, şi pre jidovii şi pre haldeii, carii era cu el în Masifat.
26 Şi s-au sculat tot norodul de la mic până la mare şi boiarii puterii, şi s-au dus în Eghipt, că să temea de faţa haldeilor.
27 Şi au fost în anul a treizeci şi şeapte al străinătăţii lui Ioachim, împăratului Iudei, în luna a doaosprăzeace, în zioa a doaozeci şi şeapte a lunei, au înălţat Evilmerodah, împăratul Vavilonului, în anul împărăţiei sale, capul lui Ioachim, împăratului Iudei, şi l-au scos pre el din temniţă.
28 Şi au grăit cătră el bune şi au pus scaonul lui mai sus decât scaonile împăraţilor, celor ce era cu el în Vavilon.
29 Şi i-au schimbat hainele, care le-au avut în temniţă, şi mânca pâine pururea înaintea lui, în toate zilele vieţii sale.
30 Şi hrana lui, hrană de pururea s-au dat lui, din casa împăratului, cuvântul zilii în zioa lui, în toate zilele vieţii lui.