Paralipomenon 1
1
Adam, Sit, Enos.
Cainan, Maleleil, Iared.
Enoh, Matusala, Lameh.
Noe, fiii lui Noe, Sim, Ham, Iafet.
Fiii lui Iafet: Gomer, Magog, Madaim, Iovan, Elisa, Tovel, Mosoh şi Tiras.
Şi fiii lui Gomer: Ashanaz şi Rifet şi Torgama.
Şi fiii lui Iovan: Elisa şi Tarsis, Chitii şi Dodanim.
Şi fiii lui Ham: Hus şi Mesraim, Fud şi Hanaan.
Şi fiii lui Hus: Sava şi Evila şi Savata şi Regma şi Sevetaha, şi fiii lui Regma: Sava şi Dadan.
10 Şi Hus au născut pre Nevrod, acesta au început a fi uriiaş vânătoriu pre pământ.
11 Şi Mestrem au născut pre Ludiimi şi pre Enomiimi, şi pre Laviimi şi pre Netoseimi.
12 Şi pre Fafteroimi şi pre Fetrosoneimi şi pre Hasloimi, din carii au ieşit filistiimi şi catorimi.
13 Şi Hanaan au născut pre Sidone, cel întâiu născut al său.
14 Şi pre Heteu şi pre Evuseu şi pre Amoreu şi pre Ghergheseu.
15 Şi pre Eveu şi pre Arucheu şi pre Esemeu.
16 Şi pre Aruadeu şi pre Samareu şi pre Amati.
17 Şi fiii lui Sim: Elam şi Asur şi Arfaxad şi Lod şi Araam şi Uz şi Eul şi Ghieter şi Mosoh.
18 Şi Arfaxad au născut pre Cainan, şi Cainan au născut pre Sala, şi Sala au născut pre Ever.
19 Şi lui Ever s-au născut doi feciori, numele unuia, Falec, căci în zilele lui s-au împărţit pământul, şi numele fratelui lui, Iectan.
20 Şi Iectan au născut pre Elmodad şi pre Salef şi pre Arsemot şi pre Iader.
21 Şi pre Adoram şi pre Uzal şi pre Decla.
22 Şi pre Gamosal şi pre Avimeil şi pre Sava.
23 Şi pre Ufir şi pre Evilet şi pre Ioav, toţi aceştia sânt feciorii lui Iectan.
24 Feciorii lui Sim, Arfaxad, Canan, Sala.
25 Ever, Falec, Ragav.
26 Seruh, Nahor, Tara.
27 Avram, acesta easte Avraam.
28 Fiii lui Avraam: Isaac şi Ismail.
29 Şi aceastea sânt naşterile lor: cel întâiu născut, Ismail, Naveot şi Chidar şi Avdeil şi Mosam.
30 Şi Masama şi Duma şi Masi şi Hodan şi Teman şi Ietur şi Nafis şi Chiedma, aceştia sânt fiii lui Ismail, doisprăzeace.
31 Şi fiii Heturei, ţiitoarei lui Avraam, şi i-au născut lui pre Zemvram, pre Iexan, pre Madiam, Madam şi pre Esoc, pre Soe (şeasă).
32 Şi fiii lui Iexan: Sava şi Dadan (doi), şi fiii lui Dadan: Raguil şi Navdeil şi Asuelim şi Lateseim şi Lomim (cinci).
33 Şi fiii lui Madiam: Ghiefaar şi Ofer şi Enoh şi Avida şi Eldad, toţi aceştia, ficiorii Heturii.
34 Şi au născut Avraam pre Isaac, şi fiii lui Isaac, Iacov şi Isav.
35 Fiii lui Isav: Elifaz şi Raguil şi Ieul şi Ieglom şi Core.
36 Fiii lui Elifaz: Teman şi Omar şi Sofar şi Gootan şi Chenez, Tamna, Amalic.
37 Şi fiii lui Raguil: Nahes, Zare, Some şi Maze, patru.
38 Fiii lui Siir: Lotan, Zoval, Sevegon, Ana, Dison, Asar şi Dican, şeapte.
39 Şi fiii lui Lotan: Hori şi Heman, şi sora lui Lotan, Tamna.
40 Fiii lui Soval: Alon, Mahanat, Tevil, Sofi şi Onan. Iară fiii lui Sevegon: Ait şi Sonan.
41 Fiii lui Sonan: Deson, fiii lui Deson, Emeron şi Asevon şi Iefram şi Haran.
42 Şi fiii lui Asar: Valaam şi Zucam şi Acam, fiii lui Disan, Os şi Aran.
43 Şi aceştia sânt împăraţii lor (carii au împărăţit în pământul Edomului, mai înainte de ce au împărăţit împărat întru fiii lui Israil), Valac, feciorul lui Veor, şi numele cetăţii, Denava.
44 Şi au murit Valac, şi în locul lui au împărăţit Iovav, feciorul lui Zara, din Vosora.
45 Şi au murit Iovav, şi în locul lui au împărăţit Asom, din pământul Temanion.
46 Şi au murit Asom, şi în locul lui au împărăţit Adad, feciorul lui Varad, carele au bătut pre Madiam, în câmpul Moav, şi numele cetăţii lui, Ghetem.
47 Şi au murit Adad, şi în locul lui au împărăţit Sevla din Maseca.
48 Şi au murit Sevla, şi în locul lui au împărăţit Saul, din Rovotul cel de lângă râu.
49 Şi au murit Saul, şi în locul lui au împărăţit Valenon, feciorul lui Ahovor.
50 Şi au murit Valenon, şi în locul lui au împărăţit Adad, feciorul lui Varad, şi numele cetăţii lui, Fogor, şi numele muierii lui, Metavel, fata lui Mezaad.
51 Şi au murit Adad, şi s-au făcut domni în Edom, domnul Tamna, domnul Golada, domnul Ieter,
52 Domnul Elivama, domnul Ila, domnul Finon,
53 Domnul Chenez, domnul Teman, domnul Vavsar,
54 Domnul Maghedeil, domnul Zafoin, aceştia sânt domnii Edomului.