Marco
1
Înceaperea Evangheliei a lui Iisus Hristos, Fiiul lui Dumnezeu.
Precum s-au scris în: „Iată, Eu voiu trimite îngerul Mieu, înaintea feaţii Tale, carele va găti calea Ta înaintea Ta.
Glasul celui ce strâgă în pustie: „Gătiţi calea Domnului, dreapte faceţi cărările Lui”.
Era Ioan, botezând în pustie şi propoveduind botezul pocăinţii întru iertarea păcatelor.
Şi ieşea la dânsul tot ţinutul Iudeii şi ierusalimleanii, şi să boteza în apa Iordanului de la el, mărturisindu-şi păcatele sale.
Şi Ioan era îmbrăcat cu peri de cămilă şi cu brâu de curea împregiurul mijlocului său, şi mâncând vlăstări şi miiare sălbatecă.
Şi propoveduia, zicând: „Vine după mine Cel mai tare decât mine, Căruia nu sânt vreadnic a mă pleca să-I dezleg curealele încălţemintelor Lui.
Că eu v-am botezat pre voi cu apă, iară Acela vă va boteza cu Duhul Sfânt”.
Şi au fost în zilele acealea, au venit Iisus din Nazaretul Galileii şi S-au botezat de la Ioan, în Iordan.
10 Şi îndată, ieşind din apă, văzut-au ceriurile deşchise şi Duhul, ca un porumb, pogorându-Să spre Dânsul.
11 Şi glas au fost din ceriu: „Tu eşti Fiiul Mieu cel iubit, întru Carele bine am voit”.
12 Şi îndatăşi L-au scos pre Dânsul Duhul
13 Şi era acolo, în pustie, patruzeci de zile, ispitindu-Să de satana. Şi era cu fierile şi îngerii slujea Lui.
14 Iară după ce s-au prins Ioan, venit-au. Iisus în Galilea, propoveduind Evangheliia împărăţiei lui Dumnezeu.
15 Şi zicând că: „S-au plinit vreamea şi s-au apropiiat împărăţiia lui Dumnezeu, pocăiţi-vă şi creadeţi în Evanghelie”.
16 Şi umblând pre lângă Marea Galileii,. văzut-au pre Simon şi pre Andrei, fratele lui, aruncând mreajea în mare, că era pescari.
17 Şi le-au zis lor Iisus: „Veniţi după Mine şi vă voiu face pre voi să fiţi vânători de Ioan oameni”.
18 Şi ei îndată, lăsând mrejile, au mers după. Dânsul.
19 Şi, trecând de acolo puţintel, văzut-au pre Iacov al lui Zevedei şi pre Ioan, fratele lui, diregându-şi şi ei mrejile, în corabie.
20 Şi îndată i-au chemat pre ei. Şi ei, lăsând pre tatăl său, Zevedeiu, în corabie cu năiemiţii, s-au dus după El.
21 Şi întrară în Capernaum şi îndată, sâmbăta, întrând în sinagoga, învăţa.
22 Şi să mira de învăţătura Lui, că-i învăţa pre ei ca Cel ce are puteare, iară nu ca cărturarii.
23 Şi era, în sinagoga lor, un om cu duh necurat şi au strigat,
24 Zicând: „Oh! Ce easte noao şi Ţie, Iisuse Nazarineanule? Ai venit să ne pierzi pre noi? Te ştiu pre Tine cine eşti, Sfântul lui Dumnezeu”.
25 Iară Iisus l-au certat pre el, zicând: „Amuţeaşte şi ieşi dintru dânsul”.
26 Şi l-au scuturat pre el duhul cel necurat şi, strigând cu glas mare, au ieşit dintr-însul.
27 Şi s-au spăimântat toţi, cât să întreba între sine, zicând: „Ce easte aceasta? Ce învăţătură noao easte aceasta, că după puteare porunceaşte şi duhurilor celor necurate şi-L ascultă pre Dânsul?”
28 Şi îndată au ieşit veastea Lui în toată laturea Galileii.
29 Şi îndată, ieşind din sinagoga, au venit în casa lui Simon şi a lui Andrei cu Iacov şi cu Ioan.
30 Iară soacra lui Simon zăcea prinsă de friguri şi îndată i-au spus de dânsa.
31 Şi venind, o au râdicat pre dânsa, apucându-o de mână. Şi o au lăsat pre dânsa frigurile îndată şi slujiia lor.
32 Iară făcându-să seară, apuind soarele, aducea la Dânsul pre toţi bolnavii şi îndrăciţii.
33 Şi era adunată toată cetatea la uşă.
34 Şi au tămăduit pre mulţi, carii pătimea rău, de multe fealiuri de boale şi mulţi draci au gonit; şi nu lăsa dracii să grăiască, că-L ştiia pre El.
35 Şi a doao zi, foarte de noapte sculându-Să, au ieşit şi S-au dus în loc pustiiu şi acolo Să ruga.
36 Şi au mers după El Simon şi cei ce era cu el.
37 Şi aflându-L pre El, I-au zis Lui că: „Toţi Te caută”.
38 Şi au zis lor: „Să meargem în oraşele şi în satele care sânt mai aproape, ca să propoveduiesc şi acolo, că pentru aceasta am venit”.
39 Şi propoveduia în adunările lor, în toată Galilea, şi dracii scotea.
40 Şi au venit la El un bubos, rugându-L pre Dânsul şi îngenunchind înaintea Lui, au zis Lui că: „De vei vrea, poţi să mă curăţeşti”.
41 Iară lui Iisus, făcându-I-se milă, tins-au mâna Sa şi S-au atins de el şi i-au zis lui: „Voiu, curăţeaşte-te”.
42 Şi, zicând El, îndată s-au depărtat de la dânsul lepra şi s-au curăţit.
43 Şi ameninţându-i lui, numaidecât l-au lăsat pre el.
44 Şi au zis lui: „Vezi, nimărui nimica să nu spui, ci, mergând, te arată preotului şi du, pentru curăţeniia ta, ce au poruncit Moisi întru mărturie lor”.
45 Iară El, ieşind, au început a propovedui multe şi a vesti cuvântul, aşea cât El mai mult aiavea nu putea întra în cetate, ci afară, în locuri pustii, era şi vinea la El din toate laturile.