14
Şi era Paştile şi Azimele după doao zile, şi căuta arhiereii şi cărturarii cum pre Dânsul, cu înşălăciune prinzindu-L, să-L omoare,
Iară zicea: „Nu în praznic, ca să nu fie gâlceavă întră norod”.
Şi, fiind El în Vitaniia, în casa lui Simon Leprosul, şi şezând El, venit-au o muiare având vas cu mir de nard curat, de mult preţ, şi, spărgând vasul, l-au vărsat pre capul Lui.
Şi era unii carii tânjea întru sine şi zicea: „Pentru ce s-au făcut această pagubă a mirului?
Că putea să se vânză mai mult decât cu trei sute de dinari şi să se dea săracilor”. Şi să măniia pre ea.
Iară Iisus au zis: „Lăsaţi-o pre ea, ce-i faceţi supărare? Că bun lucru au făcut cu Mine.
Că pre săraci pururea-i aveţi cu voi şi când veţi vrea le puteţi face lor bine, iară pre Mine nu Mă veţi avea pururea.
Aceasta ce au avut au făcut, mai înainte, au apucat a unge trupul Mieu spre îngropăciune.
Adevăr zic voao, oriunde să va propovedui Evangheliia aceasta în toată lumea şi ce au făcut aceasta să va spune întru pomenirea ei”.
10 Şi Iuda Iscarioteanul, unul din cei doisprăzeace, au mers la arhierei ca să-L vânză pre El lor.
11 Iară ei, auzind, s-au bucurat, şi i-au făgăduit ca să-i dea bani şi căuta prilej cum L-ar vinde pre El.
12 Şi în zioa cea dintâiu a Azimelor, când jârtvea Paştile, zis-au cătră El ucenicii Lui: „Unde vreai să meargem să gătim, ca să mănânci paştile?”
13 Şi au trimis doi din ucenicii Săi şi au zis lor: „Meargeţi în cetate şi va întâmpina pre voi un om, ducând un vas cu apă; meargeţi după el.
14 Şi, oriunde va întra, ziceţi stăpânului casii că Învăţătoriul zice: «Unde easte sălaşul întru care să mănânc paştile cu ucenicii Miei?»
15 Şi el va arăta voao un foişor mare, aşternut gata, acolo gătiţi noao”.
16 Şi au mers ucenicii Lui şi au venit în cetate şi au găsit aşea cum ziseasă lor; şi au gătit paştile.
17 Şi, făcându-să seară, venit-au cu cei doisprăzeace.
18 Şi şezind ei şi mâncând, au zis Iisus: „Adevăr zic voao că unul din voi va să Mă vânză, cel ce mănâncă cu Mine”.
19 Iară ei au început a să întrista şi a zice Lui, unul câte unul: „Doară, eu sânt?” Şi altul: „Au, doară, eu sânt?”
20 Iară El răspunzind, au zis lor: „Unul dintră cei doisprăzeace easte, carele întinge cu Mine în blid.
21 Ci Fiiul Omenesc va mearge precum easte scris de El. Iară vai omului celuia prin carele Fiiul Omenesc să va vinde! Mai bine ar fi fost lui de nu s-ar fi născut omul acela”.
22 Şi mâncând ei, au luoat Iisus pâne şi, blagoslovindu-o, o au frâmt şi au dat lor şi au zis: „Luoaţi, mâncaţi, acesta easte trupul Mieu”.
23 Şi luând păharul, mulţămind, l-au dat lor şi au beut dintrâ-însul toţi.
24 Şi au zis lor: „Acesta easte sângele Mieu, a Legii ceii Noao, care pentru mulţi să varsă.
25 Amin zic voao că de acum nu voiu mai bea din rodul viţii, până în zioa aceaea când voiu bea întru împărăţiia lui Dumnezeu”.
26 Şi, după ce au dat laudă, au ieşit în Muntele Maslinilor.
27 Şi au zis lor Iisus că: „Toţi vă veţi sminti întru Mine în noaptea aceasta; că scris easte: «Bate-voiu păstoriul şi să vor râsipi oile».
28 Ci, după ce voiu înviia, voiu mearge mai înainte de voi în Galileea”.
29 Iară Petru au zis Lui: „De s-ar sminti şi toţi întru Tine, dară eu nu”.
30 Şi au zis Iisus lui: „Adevăr zic ţie că astăzi, în noaptea aceasta, mai înainte de ce va cânta cocoşul de doao ori, de trei ori te vei lăpăda de Mine”.
31 Iară el mai vârtos zicea: „De mi-ar fi să moriu cu Tine, nu mă voiu lăpăda de Tine”. Aşijderea, şi ceialalţi toţi zicea.
32 Şi au venit la satul ce să zicea Ghetsimani şi au zis cătră ucenicii Săi: „Şedeţi aici până Mă voiu ruga”.
33 Şi au luoat pre Petru şi pre Iacov şi pre Ioan cu Sine; şi au început a Să spăimânta şi tare a Să măhni.
34 Şi au zis lor: „Întristat easte sufletul Mieu până la moarte, rămâneţi aici şi privegheaţi”.
35 Şi, mergând puţintel, au căzut pre pământ şi Să ruga ca, de ar fi cu putinţă, să treacă de la El ceasul.
36 Şi au zis: „Avva, Părinte, toate sânt Ţie cu putinţă. Mută de la Mine păharul acesta, însă nu cum vreau Eu, ci cum vreai Tu”.
37 Şi au venit şi i-au găsit pre ei dormind şi au zis lui Petru: Simone, dormi? Nu putuşi un ceas priveghea?
38 Privegheaţi şi vă rugaţi ca să nu întraţi în ispită, că duhul easte deşteptat, iară trupul slab”.
39 Şi iarăşi au mers de S-au rugat, acelaşi cuvânt zicând.
40 Şi, întorcându-Să, i-au găsit pre ei iarăşi durmind (că era ochii lor îngreoiaţi) şi nu ştiia ce să răspundă Lui.
41 Şi au venit a treia oară şi au zis lor: „Dormiţi şi vă odihniţi! Sosit-au sfârşitul, venit-au ceasul; iată, Să dă Fiiul Omenesc în mânile păcătoşilor.
42 Sculaţi să meargem; iată, cel ce M-au vândut s-au apropiiat”.
43 Şi încă grăind El, venit-au Iuda, unul. din cei doisprăzeace, şi cu el mulţime multă, cu sabii şi cu fuşti de la arhierei şi e la cărturari şi de la bătrâni.
44 Şi cel ce L-au vândut pre El le-au fost dat lor semn, zicând: „Pre Carele voiu săruta, Acela easte. Prindeţi-L şi-L duceţi fără frică”.
45 Şi, venind îndată, s-au apropiiat de El şi I-au zis Lui: „Bucură-Te, Învăţătoriule!” Şi L-au sărutat pre El.
46 Iară ei şi-au pus mânile pre El şi L-au prins.
47 Iară unul din cei ce sta lângă El, scoţind sabiia, au lovit pre sluga arhiereului şi i-au tăiat lui ureachea.
48 Şi, răspunzind Iisus, au zis lor: „Au, ca la un tâlhariu aţi ieşit, cu sabii şi cu fuşti, să Mă prindeţi.
49 În toate zilele am fost la voi în besearică, învăţind, şi nu M-aţi prins. Ci ca să se plinească Scripturile”.
50 Şi, lăsindu-L pre El, au fugit toţi.
51 Iară un tânăr mergea după El, îmbrăcat cu giolgiu pre trupul gol; şi au prins pre acela tinerii.
52 Iară el, lăsând giolgiul, gol au fugit de la ei.
53 Şi au dus pre Iisus la arhiereul şi s-au adunat acolo toţi arhiereii şi bătrânii şi cărturarii.
54 Iară Petru, de departe, mergea după El, până înlăuntru, în curtea arhiereului, şi şedea împreună cu slugile şi să încălzea la foc.
55 Iară arhiereii şi tot sfatul căuta împrotiva lui Iisus mărturie, ca să-L omoară, şi n-au găsit.
56 Că mulţi mărturisea minciună asupra Lui şi nu era aseamenea mărturiile lor.
57 Şi unii, sculându-să, mărturisea minciună asupra Lui, zicând
58 Că: „Noi L-am auzit pre El zicând că: «Eu voiu sparge această besearică făcută de mână şi în trei zile alta, nefăcută de mână,voiu zidi»”.
59 Şi nici aşea nu era aseamenea mărturisirea lor.
60 Şi, sculându-să arhiereul în mijloc, au întrebat pre Iisus, zicând: „Dar nu răspunzi nimica ce mărturisesc aceştia asupra Ta?”
61 Iară El tăcea şi nimic nu răspundea. Şi iarăşi arhiereul L-au întrebat pre El şi I-au zis Lui: „Au Tu eşti Hristos, Fiiul Celui binecuvântat?”
62 Iară Iisus au zis: „Eu sânt, şi veţi vedea. pre Fiiul Omenesc şezind de-a dreapta puterii şi venind cu norii ceriului”.
63 Iară arhiereul, rumpându-şi hainele sale, au zis: „Ce ne mai trebuiesc noao mărturii?
64 Auzit-aţi hula, ce vi să pare voao?” Iară ei toţi L-au judecat pre El a fi vinovat morţii.
65 Şi au început unii a-L scuipa pre El şi a acoperi faţa Lui şi a-L bate preste obraz şi a zice Lui: „Proroceaşte!” Şi slugile Îl bătea cu palme preste obraz.
66 Şi fiind Petru jos, în curte, venit-au una din slujnicile arhiereului,
67 Şi, văzând pre Petru încălzându-să, căutând spre el, au zis: „Şi tu erai cu Iisus Nazarineanul”.
68 Iară el s-au lepădat, zicând: „Nu ştiu, nici pricep ce zici tu”. Şi au ieşit afară, înaintea curţii, şi au cântat cocoşul.
69 Şi slujnica, văzându-l pre el, iară au început a zice celor ce sta acolea că: „Acesta dintr-înşii easte”.
70 Iară el iarăşi s-au lepădat. Şi preste puţin, iarăşi, cei ce sta acolo au zis lui Petru: „Adevărat, dintru dânşii eşti. Că galileean eşti. Şi vorba ta easte aseamenea”.
71 Iară el au început a să blă(s)tăma şi a să jura că: „Nu ştiu pre omul acela carele ziceţi”.
72 Şi a doao oară au cântat cocoşul. Şi şi-au adus aminte Petru de cuvântul care-l ziseasă Iisus lui că: „Mai înainte de ce va cânta cocoşul de doao ori, vei să te leapezi de Mine de trei ori”. Şi au început a plânge, depărtându-să.