15
Şi îndată, dimineaţa, făcând sfat arhiereii cu bătrânii şi cu cărturarii şi toată adunarea, şi legând pre Iisus, L-au dus şi L-au dat lui Pilat.
Şi L-au întrebat pre El Pilat: „Tu eşti împăratul jidovilor?” Iară El, răspunzând, au zis lui: „Tu zici”.
Şi arhiereii mult Îl pârea pre El.
Şi Pilat iarăşi L-au întrebat pre El, zicând: „Dar nimica nu răspunzi? Vezi câte mărturisesc asupra Ta?”
Iară Iisus, mai mult, nimica nu au răspuns, cât să mira Pilat.
Iară la tot praznicu le slobozea lor câte un vinovat, pre carele cerea ei.
Şi era unul carele să chema Varava, cu soţiile lui prins, carii în zarvă ucidere făcusă.
Şi, strigând norodul, au început a ceare, precum pururea le făcea lor.
Iar Pilat le-au răspuns lor, zicând: „Veţi să slobozesc voao pre împăratul jidovilor?”
10 (Că ştiia că pentru pizma dedeasă pre El arhiereii).
11 Iară arhiereii au îndemnat mulţimea ca, mai vărtos, pre Varava să le slobozească lor.
12 Iară Pilat, răspunzind, iarăşi au zis lor: „Dară ce veţi să facă Acestuia, pre Carele-L ziceţi împăratul iudeilor?”
13 Iară ei iarăşi au strigat: „Răstigneaşte-L pre El!”
14 Iară Pilat le-au zis lor: „Dar ce rău au fă-cut?” Iară ei mai mult striga: „Răstigneaşte-L pre El!”
15 Iară Pilat, vrând să facă pre voia norodului, le-au slobozit lor pre Varava; şi pre Iisus, bătându-L, L-au dat ca să Se răstignească.
16 Iară ostaşii L-au adus pre El înlăuntru curţii carea easte divan şi au adunat toată oastea.
17 Şi L-au îmbrăcat pre El cu haină mohorâtă şi, împletind, cunună de spini I-au pus Lui.
18 Şi au început a să închina Lui şi a zice: „Bucură-Te, împăratul iudeilor”.
19 Şi-L bătea preste cap cu trestie şi-L scuipea pre El şi, puindu-se în genunche, să închina Lui.
20 Şi, după ce L-au batjocorit pre El, L-au dezbrăcat de haina cea mohorâtă şi L-au îmbrăcat în hainele Sale şi L-au dus să-L răstignească.
21 Şi au silit pre oarecare ce trecea, Simon Chirineu (carele vinea din câmp, tatăl lui Alexandru şi a lui Ruf) ca să ducă crucea Lui.
22 Şi L-au dus pre El în locul Golgota, care să tălmăceaşte Locul Căpăţinilor.
23 Şi I-au dat Lui să bea vin amestecat cu smirnă; iară El nu au luat.
24 Şi, răstignindu-L pre El, au împărţit veşmintele Lui, aruncând sorţi pre eale, cine ce va luoa.
25 Şi era ceasul al treilea şi L-au răstignit pre Dânsul.
26 Şi era scrisoarea vinei Lui scrisă: „Împăratul iudeilor”.
27 Şi cu El au răstignit doi tâlhari, pre unul de-a dreapta şi pre altul de-a stânga Lui.
28 Şi s-au umplut Scriptura, carea zice: „Şi cu cei făr’ de leage S-au socotit”.
29 Iară cei ce trecea hulea pre El, clătind cu capetele sale şi zicând: „Ia! Cel ce strici besearica şi în trei zile o zideşti,
30 Mântuiaşte-Te pre Tine însuţi şi Te po-goară de pre cruce”.
31 Aşijderea, şi arhiereii, bătându-şi joc, zicea unul cătră altul, împreună cu cărturarii: „Pre alţii au mântuit, iar pre Sine nu Să poate mântui.
32 Iisus, împăratul lui Israil, să Se pogoară acum de pre cruce, ca să vedem şi să creadem întru Dânsul”. Şi cei ce era împreună răstigniţi cu El Îl batjocorea.
33 Deci, fiind ceasul al şeasălea, întunearec s-au făcut preste tot pământul, până la al noaolea ceas.
34 Iar în ceasul al noaolea, au strigat Iisus cu glas mare, zicând: „Eloi, Eloi, Lama Savahtani?” Ce să zice: „Dumnezeul Mieu, Dumnezeul Mieu, căci M-ai lăsat?”
35 Iar unii din cei ce sta acolo, auzind, zicea: „Iată, pre Ilie strigă”.
36 Şi, alergând unul şi umplând un bureate cu oţet şi puindu-l întru o trestie, L-au adăpat pre El, zicând: „Lăsaţi să vedem de va veni Ilie să-L pogoară pre El”.
37 Iară Iisus, slobozind glas mare, au răpăosat.
38 Şi catapeteasma besearicii s-au rupt în doao, de sus până jos.
39 Şi, văzând sutaşul, cel ce sta înaintea Lui, că aşea strigând au răpăosat, au zis: „Adevărat, omul acesta Fiiul lui Dumnezeu era”.
40 Şi era şi muieri, de departe privind, întră care era Mariia Magdalina şi Mariia lui Iacov celui Mic, şi muma lui Iosie şi Salomiia.
41 Care şi când era în Galileea umbla după El şi slujiia Lui, şi alte multe care mersease cu El în Ierusalim.
42 Şi, făcându-să seară (că era vineri, carea easte înaintea sâmbetei),
43 Venit-au Iosif, cel din Arimatea, sfeatnic cinstit, carele şi el aştepta împărăţiia lui Dumnezeu, şi îndrăznind, au întrat la Pilat şi au cerut trupul lui Iisus.
44 Iară Pilat să mira de au murit aşea curând. Şi, chemând pre sutaş, l-au întrebat: „Au de mult au murit?”
45 Şi, cunoscând de la sutaşul, au dăruit lui Iosif trupul.
46 Şi, cumpărând giolgiu şi luându-L, L-au înfăşurat cu giolgiul şi L-au pus în mormânt, care era săpat în piiatră; şi au răsturnat o piiatră pre uşea mormântului.
47 Iară Mariia Magdalina şi Mariia a lui Iosie privea unde-L vor pune.