16
Şi, după ce au trecut sâmbăta, Mariia Magdalina şi Mariia a lui Iacov ţi Salomiia au cumpărat mireazme, ca să meargă să-L ungă pre El.
Şi foarte de dimineaţă, în zioa cea dintâiu a săptămânii, au venit la mormânt, răsărind soarele.
Şi zicea întră sine: „Cine va răsturna noao piiatra de pre uşea mormântului?”
Şi căutând, au văzut piiatra răsturnată, că era mare foarte.
Şi, întrând în mormânt, au văzut pre un. tinăr şezind de-a dreapta, îmbrăcat în vejmânt alb, şi s-au spăimântat.
Iară el au zis lor: „Nu vă spăimântaţi, pre Iisus Nazarineanul, Cel răstignit, căutaţi? S-au sculat, nu easte aici. Iată, locul unde L-au pus pre El.
Ci meargeţi de spuneţi ucenicilor Lui şi lui Petru că va mearge mai înainte de voi în Galileea. Acolo veţi vedea pre El, cum au zis voao.
Şi, ieşind, au fugit de la mormânt, că le cuprinsease pre eale tremur şi frică şi nimica nimărui nu au spus, că să temea.
Iară deacă au înviiat dimineaţa, în zioa cea dintâiu a săptămânii, S-au arătat întâiu Mariei Magdalinei, dintru carea scoseasă şeapte draci.
10 Aceaea, mergând, au vestit celor ce au fost cu El, carii plângea şi să tânguia.
11 Şi ei, auzind că easte viu şi cum că L-au văzut ea, nu au crezut.
12 Iară după aceaea, la doi dintr-înşii mergând, S-au arătat într-un alt chip, carii mergea la un sat.
13 Şi aceia, mergând, au spus celoralalţi; şi nici pre aceia nu i-au crezut.
14 Iară după aceaea, şezind cei unsprăzeace, li S-au arătat şi au împutat necredinţăi lor şi împetrirei inimii, căci celor ce L-au văzut pre El că au înviiat nu au crezut.
15 Şi au zis lor: „Meargeţi în toată lumea, vestiţi Evangheliia la toată zidirea.
16 Cel ce va creade şi să va boteza mântui-să-va; iară cel ce nu va creade osândi-să-va.
17 Iară seamne celor ce vor creade aceastea vor urma: cu numele Mieu draci vor scoate, în limbi noao vor grăi.
18 Şerpi vor luoa şi de ar bea ceva de moarte nu va strica lor; pre bolnavi mânile-şi vor pune şi bine le va fi”.
19 Şi Domnul, după ce au grăit cu dânşii, S-au înălţat la ceriu şi au şezut de-a dreapta lui Dumnezeu.
20 Iară ei, ieşind, au propoveduit pretutindinea, ajutorindu-i Domnul şi cuvântul întărindu-l, prin seamnele care urma.