3
Şi au întrat iarăşi în sinagoga şi era acolo un om, având mâna uscată.
Şi-L păzea pre El de-l va vindeca sâmbăta, ca să afle vină Lui.
Şi au zis omului, celui ce avea mâna uscată: „Stăi în mijloc”.
Şi au zis lor: „Cade-să sâmbăta bine a face au rău? Suflet a mântui au a piiarde?” Iară ei tăcea.
Şi, căutând spre ei cu mânie, întristându-Să pentru împietrirea inimii lor, au zis omului: „Întinde-ţi mâna ta”. Şi o au întins şi s-au făcut sănătoasă ca şi ceaealaltă.
Şi, ieşind fariseii îndată cu irodiianii, au făcut sfat asupra Lui, cum L-ar piiarde pre El.
Iară Iisus S-au dus cu ucenicii Săi cătră mare şi după Dânsul au mers norod mult din Galilea şi din Iudea,
Şi din Ierusalim şi Idumea, şi din ceaea parte de Iordan şi din Tir şi din Sidon, mulţime multă, auzind câte făcea, au venit la Dânsul.
Şi au zis ucenicilor Săi să fie corabiia la Dânsul, pentru norod, ca să nu-L împresoare pre El.
10 Că tămăduia pre mulţi, cât Îl împresura pre El, ca să se atingă de El, câţi avea boale.
11 Şi duhurile ceale necurate, cându-L vedea pre El, cădea înaintea Lui şi striga, zicând că: „Tu eşti Fiiul lui Dumnezeu”.
12 Şi mult îi certa pre ei, ca să nu-L vădească pre El.
13 Şi S-au suit în munte şi au chemat pre carii au vrut El însuşi şi au venit la El.
14 Şi au făcut pre doisprăzeace să fie cu Dânsul şi să-i trimiţă pre ei să propoveduiască.
15 Şi să aibă puteare a vindeca boalele şi a scoate dracii.
16 Şi lui Simon i-au pus nume Petru.
17 Şi pre Iacov a lui Zevedei, pre Ioan, fratele lui Iacov (şi le-au pus lor nume Voanarghes, adecă fiii tunetului).
18 Şi pre Andreiu şi pre Filip şi Vartolomeiu şi pre Mateiu şi pre Toma şi pre Iacov a lui Alfei şi pre Tadeiu şi pre Simon Cananitul.
19 Şi pre Iuda cel din Iscariot, carele L-au şi vândut pre Dânsul, şi au venit în casă.
20 Şi s-au adunat norodul iară, cât nu putea ei nici să mănânce pâne.
21 Şi, auzind cei ce era la Dânsul, au ieşit să-L prinză pre El, că zicea că: „Nu-Şi easte în fire”.
22 Iară cărturarii, carii ieşisă din Ierusalim, zicea că are pre Velzevuv şi cum că cu domnul dracilor scoate pre draci.
23 Şi, chemându-i pre ei, grăia lor în pilde: „Cum poate satana pre satana să scoaţă?
24 Şi, de să va despărţi împărăţiia întru sine, nu poate sta împărăţiia aceaea.
25 Şi de să va despărţi casa întru sine, nu poate sta casa aceaea.
26 Şi, de vreame ce satana s-au sculat însuşi asupra sa şi s-au despărţit, nu poate sta, ci are sfârşit.
27 Nimene nu poate să răpească vasăle celui tare, întrând în casa lui, de nu va lega întâiu pre cel tare şi atunci va jefui casa lui.
28 Amin zic voao că toate păcatele să vor ierta fiilor omeneşti şi hulele, oricâte vor huli.
29 Iară cine va huli asupra Duhul Sfânt nu are iertăciune în veaci, ci easte vinovat judeţului de veaci”.
30 Pentru că zicea: „Duh necurat are”.
31 Deci au venit muma Lui şi fraţii Lui şi, stând afară, au trimis la Dânsul, chemând pre El.
32 Şi şedea norodul împrejurul Lui şi au zis Lui: „Iată, mumă-Ta şi fraţii Tăi şi sororile Tale Te caută pre Tine afară”.
33 Şi le-au răspuns lor, zicând: „Cine easte muma Mea şi fraţii Miei?”
34 Şi, căutând la cei ce şedea împregiurul Său, au zis: „Iată, mumă-Mea şi fraţii Miei.
35 Că oricine va face voia lui Dumnezeu, acela fratele Mieu şi sora Mea şi muma Mea easte”.