7
Şi s-au adunat la Dânsul fariseii şi unii din cărturari, carii venise din Ierusalim.
Şi, văzând pre oarecarii din ucenicii Lui cu mânile necurate, adecă nespălate, măncând pâne, îşi bătea joc.
Că fariseii şi jidovii, toţi, deacă nu-şi spală mânile des, nu mănâncă, ştiind învăţătura bătrânilor.
Şi din târg, deacă nu să spală, nu mănâncă. Şi altele multe sânt care au luat a le ţinea: spălarea păharălor şi a urcioarelor şi a căldărilor şi a paturilor.
După aceaea, L-au întrebat pre El fariseii şi cărturarii: „Pentru ce ucenicii Tăi nu umblă după obiceaiul bătrânilor, ci mănâncă pâne cu mânile nespălate?”
Iară El, răspunzind, au zis lor că: „Bine au prorocit Isaie de voi, făţarnicilor, precum easte scris: «Norodul acesta cu buzele Mă cinsteaşte, iară inima lor departe easte de la Mine».
Ci în zădar Mă cinstesc învăţând învăţături poruncile oamenilor,
Că, lăsând porunca lui Dumnezeu, ţineţi obiceaiurile omeneşti: spălarea vasălor şi a păharălor şi alte aseamenea ca aceastea multe faceţi”.
Şi zicea lor: „Bine, lăpădaţi porunca lui Dumnezeu, ca să ţineţi obiceaiul vostru.
10 Că Moisi au zis: «Cinsteaşte pre tatăl tău şi pre muma ta» şi «Cel ce va grăi de rău pre tatăl său sau pre mumă-sa cu moarte să moară».
11 Iară voi ziceţi: «De va zice omul tătâne-său sau mumă-sa: Corvan (carea easte dar): Cu ce te-ai fi fost folosit de la mine».
12 Şi mai mult, nu-l lăsaţi pre el să mai facă ceva tătâne-său sau mumă-sa.
13 Călcând cuvântul lui Dumnezeu pentru obiceaiul vostru carele l-aţi dat şi aseamenea de aceastea multe faceţi”.
14 Şi, chemând toată gloata, au zis lor: „Ascultaţi-Mă pre Mine toţi şi să înţeleageţi.
15 Nimica easte din afară de om ce întră într-însul, carea poate să-l spurce pre el, ci ceale ce ies dintr-însul, acealea sânt care spurcă pre om.
16 De are cineva urechi de auzit să auză”.
17 Şi, deacă au întrat în casă de la norod L-au întrebat ucenicii Lui de pildă.
18 Şi au zis lor: „Au şi voi sânteţi aşea neînţălegători? Dară, nu înţăleageţi că tot ce întră în om din afară nu poate să-l spurce?
19 Că nu întră în inima lui, ci în pântece şi iasă prin şezut, curăţind toate bucatele”.
20 Iară zicea că: „Ce iasă din om, aceaea spurcă pre om.
21 Că dinlăuntru, din inima oamenilor, ies cugetele ceale reale şi preacurviile, curviile, uciderile,
22 Furtuşagurile, lăcomiile, răutăţile, înşălăciunile, faptele de ruşine, ochiul viclean, hula, trufiia, nebuniia.
23 Toate realele aceastea ies dinlăuntru şi spurcă pre om”.
24 Şi, sculându-Să de acolo, S-au dus în hotarăle Tirului şi a Sidonului şi, întrând în casă, voia să nu ştie nimenea de El şi nu au putut să fie ascuns.
25 Că, auzind o muiare de Dânsul, a căriia fată avea duh necurat, viind, au căzut la picioarele Lui.
26 Iară muiarea era elină, de neam din Finichiia Siriei, şi-L ruga pre El ca să scoaţă dracul din fata ei.
27 Iară Iisus au zis ei: „Lasă să se sature întâiu fiii, că nu easte bine a luoa pânea fiilor şi a o lăpăda cânilor”.
28 Iară ea, răspunzind, au zis Lui: „Adevărat, Doamne, că şi cânii mâncă supt masă din fărmiturile fiilor”.
29 Şi au zis ei: „Pentru cuvântul acesta, mergi, ieşit-au dracul din fata ta”.
30 Şi, mergând în casa sa, au aflat dracul ieşit şi fata zăcând în pat.
31 Şi, iarăşi ieşind din hotarăle Tirului şi a Sidonului, au venit la Marea Galileii Decapolii.
32 Şi I-au adus Lui un surd, grăind anevoie, şi L-au rugat pre Dânsul ca să-Şi puie mâna pre el.
33 Şi, luându-l pre el din mulţime, deosebi, Şi-au băgat deagetile Sale în urechile lui şi, scuipind, au atins limba lui.
34 Şi, căutând la ceriu, au suspinat şi i-au zis lui: „Effata!”, carea easte „Deşchide-te”.
35 Şi îndată s-au deşchis urechile lui şi s-au dezlegat legătura limbii lui şi vorbea bine.
36 Şi le-au poruncit lor ca să nu spuie nimărui, ci, cu cât le poruncea El lor, ei mai mult Îl vestea.
37 Şi preste măsură să mira, zicând: „Toate le-au făcut bine şi pre surzi face a auzi şi pre muţi a grăi”.