8
În zilele acealea, fiind norod mult foarte şi neavând ce mânca, chemând Iisus pre ucenicii Săi, le-au zis lor:
„Milă-Mi de norod, că, iată, trei zile sânt cu Mine şi nu au ce mânca.
Şi, de-i voiu slobozi pre dânşii nemâncaţi la casele lor, vor slăbi pre cale, că unii dintru dânşii au venit de departe”.
Şi i-au răspuns Lui ucenicii Lui: „De unde va putea cineva să sature pre aceştia de pâne, aici, în pustie?”
Şi i-au întrebat pre ei: „Câte pâni aveţi?” Iară ei au zis: „Şeapte”.
Şi au poruncit norodului să şează pre pământ şi, luând ceale şeapte pâni, mulţămind, au frânt şi au dat ucenicilor Săi ca să le puie înainte; şi le-au pus înaintea norodului.
Şi avea şi puţintei peştişori şi, blagoslovind şi pre aceştia, au zis să-i puie şi aceia înaintea lor.
Deci, au mâncat şi s-au săturat şi au luat rămăşiţe de sfărmituri, şeapte coşerci.
Iară cei ce mâncasă era ca patru mii; şi i-au slobozit pre ei.
10 Şi, îndată întrând în corabie cu ucenicii Săi, au venit în părţile Dalmanutei.
11 Şi au ieşit fariseii şi au început a să întreba cu Dânsul, cerând de la El semn din ceriu, ispitindu-L pre El.
12 Şi, suspinând cu Duhul Său, au zis: „Pentru ce neamul acesta semn ceare? Adevăr zic voao de să va da neamului acestuia semn”.
13 Şi, lăsându-i pre ei, au întrat iarăşi în corabie şi au trecut de ceaea parte.
14 Şi au uitat să ia pâne, numai o pâne. avea cu sine în corabie.
15 Şi poruncea lor, zicând: „Căutaţi de vă păziţi de aluatul fariselor şi de aluatul lui Irod”.
16 Şi socotea unul cătră altul, zicând că: „Pâni nu avem”.
17 Şi, cunoscând Iisus, au zis lor: „Pentru ce socotiţi că pâni nu aveţi? Încă nu cunoaşteţi, nici înţăleageţi? Au încă împietrită easte inima voastră?
18 Ochi având, nu vedeţi, şi urechi având, nu auziţi şi nu vă aduceţi aminte?
19 Când am frânt ceale cinci pâni la cinci mii, câte coşuri pline de fărmituri aţi luat?” Ioan Zis-au ei Lui: „Doaosprăzeace”.
20 „Şi când ceale şeapte pâni la ceale patru mii, câte coşerci pline de fărmituri aţi luat?” Ei au zis: „Şeapte”.
21 Şi le-au zis lor: „Dară, cum încă nu înţeleageţi?”
22 Şi au venit în Vitsaida şi I-au adus Lui un orb şi L-au rugat pre El ca să-l atingă pre dânsul.
23 Şi, apucând pre orb de mână, l-au scos pre el afară de sat şi, scuipind în ochii lui şi puindu-Şi mânile pre el, l-au întrebat de veade ceva.
24 Şi, rădicându-şi ochii, au zis: „Văz oamenii ca copacii, umblând”.
25 După aceaea, iarăşi i-au pus mânile pre ochii lui şi l-au făcut să să uite şi s-au îndreptat şi au văzut luminat toate.
26 Şi l-au trimis pre el la casa sa, zicând: „Nici în sat să nu întri, nici să spui cuiva în sat”.
27 Şi au ieşit Iisus şi ucenicii Lui în satele Chesariei lui Filip şi pre cale întreba pre ucenicii Săi, zicând lor: „Cine Mă zic oamenii că sânt?”
28 Iară ei au răspuns: „Ioan Botezetoriul, şi alţii, Ilie, iară alţii, unul din proroci”.
29 Şi El le-au zis lor: „Dară voi cine Mă ziceţi că sânt?” Iară Petru, răspunzind, au zis Lui: „Tu eşti Hristos”.
30 Şi i-au oprit pre ei, ca să nu spuie nimănui de El.
31 Şi au început a-i învăţa pre ei că trebuie Fiiului Omenesc multe a pătimi şi a Să urghisi de bătrâni şi de arhierei şi de cărturari şi a Să omorî, şi după trei zile, a înviia.
32 Şi de faţă cuvântul acesta grăia. Şi apucându-L pre El Petru, au început a-L certa.
33 Iară El, întorcându-Să şi văzând pre ucenicii Săi, au certat pre Petru, zicând: „Mergi după Mine, satano, că tu nu cugeţi ceale ce sânt ale lui Dumnezeu, ci ceale ce sânt ale oamenilor”.
34 Şi, chemând mulţimea cu ucenicii Săi,. au zis lor: „Cel ce vrea să vie după Mine să se leapede de sine şi să-şi ia crucea sa şi să vie după Mine.
35 Că cine va vrea să-şi mântuiască sufletul său piiarde-l-va. Iară cel ce-şi va piiarde sufletul său pentru Mine şi pentru Evanghelie, acela-l va mântui.
36 Că ce va folosi omului de ar dobândi Ioan lumea toată şi-şi va piiarde sufletul său?
37 Sau ce va da omul schimb pentru sufletul său?
38 Că, cine să va ruşina de Mine şi de cuvintele Meale întru acest neam preacurvariu şi păcătos, şi Fiiul Omenesc Să va ruşina de el, când va veni întru mărirea Tatălui Său cu sfinţii îngeri”.