11
Şi s-au adunat tot Israilul la David, în Hevron, zicând: „Iată, oasele tale şi carnea ta sântem noi.
Şi ieri şi alaltăieri, când era Saul împărat, tu erai carele scoteai şi duceai înlăuntru pre Israil, şi au zis Domnul Dumnezeul tău ţie: «Tu vei paşte pre norodul Mieu, Israil, şi tu vei fi povăţuitoriu preste norodul Mieu, Israil»”.
Şi au venit toţi bătrânii lui Israil la împăratul în Hevron şi le-au pus lor împăratul David legătură în Hevron înaintea Domnului, şi au uns pre David împărat preste Israil, după cuvântul Domnului, prin mâna lui Samuil.
Şi s-au dus împăratul David şi tot Israilul în Ierusalim, acesta era Ievus, şi acolo ievuseii era, carii lăcuia pământul.
Şi au zis cei ce lăcuia în Ievus lui David: „Nu vei întra aici!” Şi au luat David cetatea Sionului, aceasta e Cetatea lui David.
Şi au zis David: „Oricine va lovi întâiu pre ievuseu va fi boiariu şi căpetenie!” Şi s-au suit preste ea întâiu Ioav, fiiul Saruiei, şi s-au făcut căpetenie.
Şi au şezut David în cetate, pentru aceaea o au chemat Cetatea lui David.
Şi au zidit cetatea împregiur, din margine, şi primpregiur.
Şi mergea David sporind şi mărindu-să, şi Domnul Atotţiitoriul era cu el.
10 Şi aceştia sânt căpeteniile bărbaţilor celor tari a lui David, carii l-au ajutat să fie împărat preste tot Israilul, după cuvântul Domnului, care l-au grăit cătră Israil.
11 Şi acesta e numărul celor tari a lui David, Iesevada, feciorul lui Ahaman, căpitanul preste treizeci, acesta au scos sabiia sa deodată asupra trei sute, pre carii i-au rănit într-o vreame.
12 Şi după el, Eleazar, feciorul lui Dodai, a lui Ahohi, acesta era întră cei trei tari.
13 Acesta era cu David în Fasodamin, când cei de alt neam s-au adunat acolo la războiu, şi era o parte de ţarină plină de orz şi norodul au fugit de cătră faţa celor de alt neam.
14 Şi au stătut în mijlocul părţii şi o au mântuit, şi au bătut pre cei de alt neam şi au făcut Domnul mântuire mare.
15 Şi s-au pogorât trei din cei treizeci, carii era căpetenie, la piiatra lui David, la peştera lui Odolam, şi tabăra celor de alt neam tăbărâsă în Valea Uriiaşilor.
16 Şi David era atunci în cetate, şi adunarea celor de alt neam era atunci în Vitleem.
17 Şi au poftit David şi au zis: „Cine mă va adăpa cu apă din fântâna Vitleemului, cea de lângă poartă?”
18 Şi rupsără acei trei tari tabăra celor de alt neam şi scoasără apă din fântâna cea din Vitleem de lângă poartă, şi o luară şi veniră la David, şi n-au vrut David să o bea, ci o au vărsat Domnului.
19 Şi au zis: „Departe să fie de la mine, Doamne, a face cuvântul acesta, au sângele oamenilor acestora voiu bea? Întru sufletele lor? Că cu sufletele lor o au adus”. Şi nu au vrut să o bea, aceasta au făcut cei trei tari.
20 Şi Avesa, fratele lui Ioav, acesta era cel mai mare întră cei trei, acesta au scos sabiia sa asupra trei sute, pre carii i-au rănit într-o vreame, şi acesta era numit întră cei trei.
21 Întră cei trei decât cei doi au fost mai mărit, şi le-au fost lor căpetenie, şi până la cei trei n-au ajuns.
22 Şi Vaneas, feciorul lui Iodae, fecior de bărbat tare, multe sânt faptele lui din Cavasail, acesta au ucis pre doi foarte tari moaviteani, şi el s-au pogorât de au ucis pre leu în groapă în zioa zăpezii.
23 Şi acesta au ucis pre un bărbat eghiptean, minunat de mare, de cinci coţi, şi în mâna eghipteanului era suliţă, ca sulul pânzariului, şi s-au pogorât Vaneas asupra lui cu toiagul, şi au luat din mâna eghipteanului suliţa, şi l-au omorât cu suliţa lui.
24 Aceastea au făcut Vaneas, feciorul lui Iodae, şi numele lui e întră cei trei tari.
25 Decât cei treizeci era mărit acesta, şi la cei trei n-au ajuns, şi l-au pus pre el David preste patriia sa.
26 Aceştia sânt cei trei tari a puterilor, Asail, fratele lui Ioav, Eleanan, feciorul lui Dodoe, din Vitleem.
27 Samaot a lui Arori, Helis a lui Afeloni.
28 Ora, feciorul lui Echis Tecoiteanul, Aviezer Anatotineanul.
29 Sovahai Usatineanul, Ili Ahotineanul.
30 Marai Netofatineanul, Htaod, feciorul lui Nooza Netofatineanul.
31 Eri, feciorul lui Revee, din muntele lui Veniamin, Vaneas Faratoniteanul.
32 Uri din Nahaligaas, Aviil Garavetineanul.
33 Azvon Varomiteanul, Eliava Salavoniteanul.
34 Fiiul lui Asam Gazoniteanului, Ionatan, fiiul lui Sola Arariteanul.
35 Ahim, fiiul lui Ahar Arariteanului, Elfat, fiiul lui Tirofar.
36 Afer Mehoratrineanul, Ahia Feloniteanul.
37 Isere Harmadaiteanul, Naare, fiiul lui Azove.
38 Ioil, fiiul lui Natan, Mevaal, fiiul lui Agari.
39 Seli Amoniteanul, Naahor Virotineanul, purtătoriul de armele lui Ioav, fiiului Saruiei.
40 Ira Ietrineanul, Gariv Ietorineanul.
41 Uria Hetineanul, Zavet, fiiul lui Ahia.
42 Adina, fiiul lui Seza, a lui Ruvin, căpetenie, şi cu el treizeci.
43 Anan, feciorul lui Mooha, şi Iosafat Matanineanul.
44 Ozia Astarotineanul, Samata şi Isiil, fiii lui Hotam, a lui Arari.
45 Iediil, fiiul lui Sameri, şi Iozae, fratele lui Tosaiteanul.
46 Eliil Maoiteanul, şi Iarivi, şi Iosia, fiiul lui.
47 Elaam şi Ietama Moaviteanul, Daliil şi Ovid şi Iesiil Mesoviateanul.