16
Şi au adus sicriiul lui Dumnezeu şi l-au aşezat în mijlocul cortului care l-au întins David lui, şi au adus arderi de tot şi jertve de mântuire înaintea lui Dumnezeu.
Şi după ce au sfârşit David a aduce arderi de tot şi jertve de mântuire, au binecuvântat pre norod întru numele Domnului.
Şi au împărţit la tot omul lui Israil, de la bărbat până la muiare, fieştecăruia om, o bucată de pâine şi un dărab de carne şi o scovardă.
Şi au pus înaintea sicriiului legii Domnului din leviţi să slujească, şi să strâge şi să mărturisască şi să laude pre Domnul Dumnezeul lui Israil.
Asaf au fost mai întâiu, şi al doilea după el, Zaharia, Ieil, Semiramot şi Ieil, Matatia, Eliav şi Vanaia şi Avdedom şi Ieil cu organe, cu alăute şi cu copuz, şi Asav cu chimvale răsunătoare.
Şi Vanea şi Oziil, preoţii, cu trâmbiţe pururea înaintea sicriiului legii lui Dumnezeu.
În zioa aceaea, atunci, au rânduit întâiu David a lăuda pre Domnul cu mâna lui Asaf şi a fraţilor lui:
„Mărturisiţi-vă Domnului şi chemaţi numele Lui, vestiţi întru neamuri lucrurile Lui.
Cântaţi Lui, şi-L lăudaţi pre El, spuneţi la toţi minunile Lui, care le-au făcut Domnul.
10 Lăudaţi-vă întru numele cel sfânt al Lui,veselească-să inima celor ce caută bunăvoia Lui.
11 Căutaţi pre Domnul şi vă întăriţi, căutaţi faţa Lui pururea.
12 Aduceţi-vă aminte de minunile Lui, care au făcut, de seamnele Lui şi de judecăţile gurii Lui.
13 Sămânţa lui Israil, slugii Sale, fiii lui Iacov, aleşii Săi.
14 Acesta easte Domnul Dumnezeul nostru, în tot pământul judecăţile Lui.
15 Aduceţi-vă aminte în veac de aşezământul de leage a lui, de cuvântul Lui, care L-au poruncit întru o mie de neamuri.
16 Care l-au aşezat lui Avraam şi jurământul Său lui Isaac.
17 Şi l-au pus pre el lui Iacov spre poruncă, şi lui Israil, spre legătură veacinică,
18 Zicând: «Ţie voiu da pământul lui Hanaan, funea moştenirii voastre».
19 Când era ei la număr puţini şi s-au micşorat şi au nemernicit într-însul.
20 Şi au trecut din neam în neam şi de la o împărăţie la alt norod.
21 I-au lăsat om să le facă lor strâmbătate şi au certat pentru dânşii împăraţii:
22 «Nu vă atingeţi de unşii Miei, şi întru prorocii Miei nu vicleniţi».
23 Cântaţi Domnului tot pământul, binevestiţi din zi în zi mântuirea Lui.
24 Vestiţi întru neamuri mărirea Lui, în toate noroadele minunile Lui.
25 Că mare e Domnul şi lăudat foarte, înfricoşeat easte, mai presus decât toţi dumnezeii.
26 Că toţi dumnezeii păgânilor sânt idoli, iară Dumnezeul nostru ceriurile au făcut.
27 Mărirea şi lauda easte înaintea Lui, tărie şi frumseaţă e în locul Lui.
28 Daţi Domnului moştenirile neamurilor, daţi Domnului mărire şi tărie.
29 Daţi Domnului mărire numelui Lui, luaţi darurile şi aduceţi înaintea feaţii Lui, şi vă închinaţi Domnului în curţile ceale sfinte ale Lui.
30 Să se teamă de faţa Lui tot pământul, să se îndrepteaze pământul şi nu să clătească.
31 Să se veselească ceriul şi să se bucure pământul, şi să spuie întru neamuri: «Domnul au împărăţit!»
32 Răsuna-va marea cu plinirea ei şi lemnul câmpului, şi toate ceale ce sânt într-însul.
33 Atunci să vor bucura leamnele pădurii de faţa Domnului, că au venit să judece pământul.
34 Mărturisiţi-vă Domnului că e bun, că în veac e mila Lui.
35 Şi ziceţi: «Mântuiaşte-ne pre noi, Dumnezeul mântuirii noastre, şi ne adună pre noi şi ne scoate din neamuri, ca să lăudăm numele Tău cel sfânt şi să ne mărim întru laudele Tale.
36 Binecuvântat e Domnul Dumnezeul lui Israil, din veac şi până în veac». Şi va zice tot norodul: «Amin! Şi laudă Domnului!»”
37 Şi au lăsat acolo înaintea sicriiului legii Domnului pre Asav şi pre fraţii lui ca să slujească înaintea sicriiului, pururea, din zi în zi.
38 Şi Avdedom şi fraţii lui, şeasezeci şi opt, şi Avdedom, fiiul lui Iditun, şi Osa, rânduiţi portari.
39 Şi pre Sadoc, preotul, şi pre fraţii lui, preoţii, înaintea cortului Domnului, în cel înalt din Gavaon.
40 Ca să aducă arderi de tot Domnului preste jertvenicul arderilor de tot pururea, dimineaţa şi seara, şi după toate ceale scrise în leagea Domnului, câte au poruncit fiilor lui Israil prin mâna lui Moisi, robul lui Dumnezeu.
41 Şi cu dânsul Eman şi Editun, şi ceialalţi aleşi anume, ca să laude pre Domnul, că în veac e mila Lui.
42 Şi cu dânşii, trâmbiţa şi chimvali răsunătoare, şi organe ale cântărilor lui Dumnezeu, iară fiii lui Editun, portari.
43 Şi s-au dus tot norodul fieştecarele la casa sa şi s-au întors David ca să binecuvânteaze casa sa.