17
Şi au fost când lăcuia David în casa sa, au zis David cătră Natan, prorocul: „Iată, eu lăcuiesc în casă de chedru şi sicriiul legii Domnului supt piei”.
Şi au zis Natan cătră David: „Tot ce easte în sufletul tău fă, că Dumnezeu easte cu tine!”
Şi au fost în noaptea aceaea, şi s-au făcut cuvântul Domnului cătră Natan, zicând:
„Mergi şi zi cătră David, robul Mieu: «Aşea zice Domnul: ‚Nu tu vei zidi casă Mie, ca să lăcuiesc Eu într-însa.
Că n-am lăcuit în casă din zioa carea am scos pre Israil, până în zioa aceasta, şi eram în cort şi supt acoperemânt şi în popas.
Întru toate, care am petrecut întru tot Israilul, au grăind, grăit-am cătră vreun neam a lui Israil, cărora am poruncit, ca să pască pre norodul Mieu, zicând: ‚Căci nu Mi-aţi făcut casă de chedru?’»
Şi acum aşea vei zice robului Mieu, David: «Aceastea zice Domnul Atotţiitoriul: ‚Eu te-am luat pre tine de la stână de după turme, ca să fii povăţuitoriu norodului Mieu, Israil.
Şi am fost cu tine oriîncătro ai mers şi am ucis pre toţi vrăjmaşii tăi de la faţa ta, şi ţ-am făcut ţie nume, ca numele celor mari, carii au fost pre pământ.
Şi voiu pune loc norodului Mieu, Israil, şi-l voiu răsădi pre dânsul, şi va lăcui însuşi, şi nu să va griji mai mult, şi nu va mai adaoge fiiul strâmbătăţii a-l smeri pre dânsul, ca la început.
10 Şi din zilele care am pus judecători preste norodul Mieu, Israil, şi am smerit pre toţi vrăjmaşii tăi, şi te voiu creaşte pre tine, şi-ţi va zidi ţie Domnul casă.
11 Şi va fi după ce să vor plini zilele tale şi vei adormi cu părinţii tăi, şi voiu râdica sămânţa ta după tine, care va fi din pântecele tău, şi voiu găti împărăţiia lui.
12 Acesta va zidi Mie casa şi voiu îndrepta scaonul lui până în veac.
13 Eu voiu fi lui tată şi el va fi Mie fiiu, şi mila Mea nu o voiu depărta de la el, precum o am depărtat de la cei ce au fost mai înainte de tine.
14 Şi-l voiu încredinţa pre el în casa Mea şi întru împărăţiia lui până în veac, şi scaonul lui va fi îndreptat până în veac’»”.
15 După toate cuvintele aceastea şi după toată vedearea aceasta, aşea au grăit Natan cătră David.
16 Şi au venit împăratul David şi au şezut înaintea Domnului şi au zis: „Cine sânt eu, Doamne Dumnezeule? Şi care e casa mea, că m-ai iubit pre mine până în veac.
17 Şi puţine au fost aceastea înaintea Ta, Dumnezeule, şi ai grăit de casa slugii Tale de departe, şi m-ai socotit ca o vedeare a omului, şi m-ai înălţat, Doamne Dumnezeule.
18 Ce va mai adaoge încă David cătră Tine,ca să-l măreşti, că Tu ştii pre robul Tău.
19 Doamne, pentru robul Tău ai făcut toată mărimea aceasta şi după inima Ta, ca să cunoască toate mărimile.
20 Doamne, nu easte aseamenea Ţie şi nu easte Dumnezeu afară de Tine, după toate câte am auzit întru urechile noastre.
21 Şi nu easte ca norodul Tău, Israil, neam pre pământ, pre care să-l fi povăţuit, Dumnezeule, ca să-l răscumperi norod Ţie, ca să pui lui nume mare şi strălucit, scoţind neamuri de la faţa norodului Tău, pre care l-ai răscumpărat din Eghipt.
22 Şi ai dat pre norodul Tău, Israil, norod Ţie până în veac, şi Tu, Domnul, Te-ai făcut lor Dumnezeu.
23 Şi acum, Doamne, cuvântul Tău, carele l-ai grăit cătră robul Tău, şi preste casa lui, să se încredinţeaze până în veac, şi fă precum ai grăit.
24 Şi să se încredinţeaze şi să se mărească numele Tău până în veac, zicând: «Doamne, Doamne Atotţiitoriule, Dumnezeul lui Israil, şi casa lui David, robului Tău, va rămânea îndreptată înaintea Ta.
25 Că Tu, Doamne Dumnezeul mieu, ai deşchis ureachiia robului Tău, că vei zidi lui casă, pentru aceaea au aflat îndrăzneală robul Tău a să ruga înaintea feaţii Tale.
26 Şi acum, Doamne, Tu eşti Însuţi Dumnezeu şi ai grăit robului Tău bunătăţile aceastea.
27 Şi acum ai început a binecuvânta casa robului Tău, ca să fie în veac înaintea Ta, că Tu, Doamne, ai binecuvântat, şi binecuvântează în veac»”.