21
Şi s-au sculat diiavol în Israil şi au îndemnat pre David ca să numere pre Israil.
„Şi au zis împăratul David cătră Ioav şi cătră mai-marii puterii: „Meargeţi, număraţi pre Israil de la Virsavee şi până la Dan, şi aduceţi la mine şi să ştiu numărul lor”.
Şi au zis Ioav: „Să înmulţască Domnul pre norodul Său cu o sută de părţi mai mult decât sânt aceştia, şi ochii domnului mieu, împăratului, să vază, au nu, doamne al mieu, împărate, toţi sântem slugi domnului mieu? Căci cearcă domnul mieu aceasta? Ca să nu se facă întru păcat lui Israil?”
Ci cuvântul împăratului au biruit la Ioav, şi au ieşit Ioav şi au umblat prin tot Israilul, şi au venit în Ierusalim.
Şi au dat Ioav numărul cercetării norodului lui David, şi era tot Israilul o mie de mii, şi sută de mii de bărbaţi carii purta sabie, şi fiii Iudei patru sute şi şeaptezeci de mii de bărbaţi, carii purta sabie.
Şi pre Levi şi pre Veniamin nu i-au numărat întră ei, că silea cuvântul împăratului la Ioav.
Şi rău s-au arătat înaintea lui Dumnezeu lucrul acesta şi au bătut pre Israil.
Şi au zis David cătră Dumnezeu: „Păcătuit-am foarte, făcând acest lucru, şi acum ştearge răutatea robului Tău, că nebuneaşte am lucrat foarte”.
Şi au grăit Domnul cătră Gad, văzătoriul, zicând:
10 „Mergi şi grăiaşte lui David, zicând: «Aşea zice Domnul: ‚Trei voiu aduce Eu asupra ta, aleage-ţi ţie una dintru eale şi voiu face ţie’»”.
11 Şi au venit Gad la David, şi i-au zis lui:
12 „Aşea zice Domnul: «Aleage-ţi ţie sau trei ani foamete, sau trei luni să fugi tu de faţa vrăjmaşilor tăi, şi sabiia vrăjmaşilor tăi să te apuce pre tine, sau trei zile sabiia Domnului şi moarte pre pământ, şi îngerul Domnului să omoară întru toată moştenirea lui Israil». Şi acum vezi ce cuvânt voiu răspunde Celui ce m-au trimis pre mine”.
13 Şi au zis David cătră Gad: „Strâmte sânt mie aceaste trei foarte, mai bine voiu cădea în mâinile Domnului, că multe sânt îndurările Lui foarte, decât voiu cădea în mâinile oamenilor”.
14 Şi au dat Domnul moarte în Israil şi au căzut din Israil şeaptezeci de mii de oameni.
15 Şi au trimis Dumnezeu înger în Ierusalim ca să-l piiarză, şi când îi pierdea, au văzut Domnul şi I-au părut rău pentru răul acela, şi au zis îngerului celui ce pierdea: „Ajungă-ţi, trage-ţi mâna ta!” Şi îngerul Domnului sta în ariia lui Orna Ievuseului.
16 Şi au râdicat David ochii săi, şi au văzut pre îngerul Domnului stând întră pământ şi întră ceriu, şi sabiia lui scoasă în mâna lui şi întinsă asupra Ierusalimului, şi au căzut David şi bătrânii lui Israil pre faţa sa, îmbrăcaţi cu saci.
17 Şi au zis David cătră Dumnezeu: „Au nu eu am zis ca să se numere norodul? Eu sânt cel ce am păcătuit şi făcând rău am făcut rău, şi aceaste oi ce au făcut? Doamne Dumnezeule, fie mâna Ta preste mine şi preste casa tătâne-mieu, şi nu preste norodul tău ca să-l pierzi, Doamne!”
18 Şi îngerul Domnului au zis lui Gad să zică cătră David ca să se suie să facă jertvenic Domnului în ariia lui Orna Ievuseului.
19 Şi s-au suit David după cuvântul lui Gad, carele l-au grăit întru numele Domnului.
20 Şi s-au întors Orna şi au văzut pre împăratul, şi patru fii a lui cu dânsul ascunzindu-să, şi Orna era trierând grâu.
21 Şi au venit David la Orna, şi Orna au ieşit din arie şi s-au închinat lui David cu faţa pre pământ.
22 Şi au zis David cătră Orna: „Dă mie locul tău cel de arie şi voiu zidi într-însul jertvenic Domnului, pre argint cât e vreadnic mi-l dă, şi să înceate bătaia din norod”.
23 Şi au zis Orna cătră David: „Ia-l, şi facă domnul mieu, împăratul, ce e bine înaintea lui, iată, am dat viţeii pentru ardere de tot, şi plugul pentru leamne, şi grâul pentru jertvă, toate le-am dat”.
24 Şi au zis împăratul David lui Orna: „Ba, ci cumpărând o voiu cumpăra cu argint, cât e vreadnică, că nu voiu lua ale tale Domnului, ca să aduc ardere de tot în dar Domnului”.
25 Şi au dat David lui Orna pentru locul lui sicli de aur cumpăniţi şease sute.
26 Şi au zidit acolo David jertvenic Domnului, şi au adus arderi de tot şi jertve de mântuire, şi au strigat cătră Domnul, şi l-au auzit pre el cu foc din ceriu preste jertvenicul arderii de tot, şi au amistuit arderea de tot.
27 Şi au zis Domnul cătră înger şi au băgat sabiia în teaca ei.
28 În vreamea aceaea, dacă au văzut David că l-au ascultat Domnul în ariia lui Orna Ievuseului, şi au jertvit acolo.
29 Şi cortul Domnului, carele l-au făcut Moisi în pustie, şi jertvenicul arderilor de tot, în vreamea aceaea, era în vama cea din Gavaon.
30 Şi nu au putut David să meargă înaintea lui să întreabe pre Dumnezeu, pentru că au grăbit de cătră faţa sabiei îngerului Domnului.