4
Mărturisesc eu, drept aceaea, înaintea lui Dumnezeu şi a Domnului Iisus Hristos, Carele va să judece viii şi morţii la arătarea Sa şi întru împărăţiia Sa.
Propoveduiaşte cuvântul, stăi asupră cu vreame şi făr’ de vreame, mustră, ceartă, îndeamnă, cu toată răbdarea şi cu învăţătura.
Că va fi vreame când învăţătura cea sânătoasă nu o vor priimi, ci după poftele sale îşi vor aleage loruşi învăţători, carii vor scărpina urechile.
Şi de la adevăr auzul îşi vor întoarce şi la bazne să vor pleca.
Iară tu priveghiiază întru toate, pătimeaşte răul, fă lucrul evanghelistului, slujba ta fă-o deplin.
Că eu, iată, mă jârtvesc, şi vreamea despărţirii meale s-au apropiiat.
Luptă bună m-am luptat, curgerea am plinit, credinţa am păzit.
Iară ce e mai mult,mi s-au ales mie cununa dreptăţii, carea o va da mie Domnul în zioa aceaea, Dreptul Judecătoriu, şi nu numai mie, ci şi tuturor celor ce iubesc arătarea Lui.
Nevoiaşte-te a veni curând la mine.
10 Că Damas m-au lăsat, iubind veacul de acum, şi s-au dus în Tesalonic, Crişc, în Galaţiia, Tit, în Dalmaţiia.
11 Luca singur easte cu mine. Ia şi pre Marco,. şi să-l aduci cu tine, că-mi easte mie de bună treabă în slujbă.
12 Iară pre Tihic l-am trimis în Efes.
13 Haina, carea o am lăsat în Troada, la Carp, venind să o aduci, şi cărţile, mai vârtos ceale de piiale.
14 Alexandru, faurul de aramă, multe reale mi-au făcut mie; plătească-i Domnul după faptele lui.
15 De carele şi tu te păzeaşte, că foarte au stătut împrotiva cuvintelor noastre.
16 La răspunsul mieu cel dintâiu, nimenea nu au fost cu mine, ci toţi m-au părăsit (să nu li să socotească lor).
17 Iară Domnul au stătut lângă mine şi m-au întărit, ca prin mine propoveduinţa să se pli-nească şi să o auză toate neamurile, şi m-am mântuit din gura leului.
18 Şi mă va mântui pre mine Domnul din tot lucrul rău şi mă va scoate la împărăţiia Sa cea cerească, Căruia mărirea în veacii veacilor! Amin.
19 Spune închinăciune Prischilei şi Achilei şi casii lui Onisifor.
20 Erast au rămas în Corint, iar pre Trofim l-am lăsat în Milit, bolnav.
21 Grăbeaşte să vii mai înainte de iarnă. Închină-să ţie Eivul şi Pud şi Lin şi Claudia şi toţi fraţii.
22 Domnul Iisus Hristos, cu duhul tău. Darul cu voi! Amin.