Tit
1
Pavel, robul lui Dumnezeu, iară apostolul lui Iisus Hristos după credinţa aleşilor lui Dumnezeu şi după cunoştinţa adevărului, carea easte întru buna creştinătate,
Întru nădeajdea vieţii de veaci, carea o au făgăduit Nemincinosul Dumnezeu mai înainte de anii veacilor,
Şi au arătat în vremile Sale cuvântul Său prin propoveduirea, carea mi s-au încredinţat după porunca Mântuitoriului nostru Dumnezeu,
Lui Tit, preaiubitului fiiu, după credinţa cea de obşte: Dar, milă, pace de la Dumnezeu-Tatăl şi de la Domnul Iisus Hristos, Mântuitoriul nostru.
Pentru aceasta, te-am lăsat pre tine în Crit, ca ceale ce lipsesc să le îndreptezi şi să aşezi prin cetăţi preoţi, precum eu ţ-am poruncit:
De easte cineva făr’ de prihană, bărbat a unei muieri, având fii credincioşi, nu întru ocară de curvie sau neascultători.
Că să cuvine episcopului să fie fără de prihană, ca un ispravnic a lui Dumnezeu, nefăcând spre plăcearea sa, nu sumeţ, nu iute, nemânios, nebeţiv, nesfadnic, nepoftitoriu de agonisire spurcată,
Ci iubitoriu de streini, iubitoriu de bine, treaz la minte, drept, curat, înfrânat.
Ţiindu-să de cuvântul credincios cel după învăţătură, ca putearnic să fie şi a îndemna întru învăţătura cea sânătoasă, şi pre cei ce grăiesc împrotivă a-i certa.
10 Că sânt mulţi neplecaţi, grăitori în deşărt şi amăgitori de minte, mai vârtos carii sânt din tăiarea împrejur.
11 Cărora să cuvine a le astupa gura, carii răzvlătesc toate casele, învăţind ceale ce nu să cade, pentru dobânda cea necuvioasă.
12 Zis-au oarecine dintr-înşii, proroc al lor: „Criteanii pururea mincinoşi, fieri reale, pântece leaneşe”.
13 Mărturiia aceasta adevărată easte, pentru carea pricină ceartă-i pre ei făr’ de milă, ca să fie sânătoşi în credinţă,
14 Neuitându-să la basnele jidoveşti şi la poruncile oamenilor, carii să întorc de cătră adevăr.
15 Toate sânt curate celor curaţi, iar celor necuraţi şi necredincioşilor nimica nu easte curat, ci s-au spurcat lor şi mintea şi cunoştinţa.
16 Mărturisesc ei că ştiu pre Dumnezeu. Iar cu faptele Îl tăgăduiesc, urâţi fiind şi necredincioşi şi spre tot lucrul bun netreabnici.