26
Şi la împărţirile porţilor, fiii lui Coreim, Moselamia, din fiii lui Asaf.
Şi lui Moselamia, fiiul cel întâiu născut era Zaharia, Iadiil, al doilea, Zavadia, al treilea, Ienuil, al patrulea, Iolam, al cincilea.
Ionatan, al şeasălea, Elionai, al şeaptelea, Avededom, al optulea.
Şi lui Avdedom era fii, Samias, întâiu născut, Iozavat, al doilea, Ioat, al treilea, Sahar, al patrulea, Natanail, al cincilea.
Amiil, al şeasălea, Isahar, al şeaptelea, Felati, al optulea, că l-au binecuvântat pre el Dumnezeu.
Şi lui Samea, fiiului lui, s-au născut fiiu a celui întâiu născut a lui Rose, la casa cea părintească a lui, că putearnici era.
Fiii lui Samei, Otni şi Rafail şi Ovid şi Elzavat şi Ahiud, fii tari, Eliu şi Savahia şi Isvacom.
Toţi din fiii lui Avdedom, ei şi fiii lor şi fraţii lor, făcând tare la lucru, toţi şeasăzăci şi doi lui Avdedom.
Şi lui Moselamia, fiii şi fraţii, optsprăzeace tari.
10 Şi lui Osa, din fiii lui Merari păzind începătura, că nu era întâiu născut, şi l-au făcut pre el tatăl lui căpetenie împărţirei a doao.
11 Helchias, al doilea, Tavle, al treilea, Zaharia, al patrulea, toţi aceştia fii şi fraţi lui Osa, treisprăzeace.
12 La aceştia sânt împărţealele porţilor, la boiarii celor tari slujbe pre zile, ca şi fraţii lui a sluji în Casa Domnului.
13 Şi au aruncat sorţi după cel mic şi după cel mare, după căsile familiilor lor, la poartă, şi la poartă.
14 Şi au căzut soartea celor cătră răsărit lui Selemia şi lui Zaharia, fiii lui Soaz, lui Melhia, au aruncat sorţi, şi au ieşit soartea cea de cătră miiazănoapte.
15 Lui Avdedom, cea de cătră amiiazăzi, dinaintea căsii Esefim.
16 În a doao, lui Osa, cătră apus, după poarta cămării Suirei, strajă în preajma străjii.
17 Cătră răsărit, leviţii şeasă de zi, şi cătră miiazănoapte, de zi patru, cătră amiiazăzi, de zi patru, şi la Esefim, doi.
18 La cei ce să schimbă, şi lui Osa, cătră apus, după poarta cămării, trei, straje în preajma străjii Suirii, cătră răsărit de zi, şeasă, şi cătră miiazănoapte, patru, şi cătră miiazăzi, patru, şi la Esefim, doi la cei ce să schimbă, şi cătră apus, patru, şi la cărare, doi carii să schimbă.
19 Aceastea sânt împărţirile porţilor fiilor lui Core şi fiilor lui Merari.
20 Şi leviţii, fraţii lor preste vistieriile Căsii Domnului şi preste vistieriile celor sfinţite.
21 Fiii lui Ladan aceştia, fiii lui Ghirson, lui Ladan, căpeteniei familiilor lui Ladan, lui Ghirson, Ieil.
22 Fiii lui Ieil, Zeton, şi Ioil, fraţii preste vistieriile Casii Domnului.
23 Lui Ameraam şi Isaar, Hevron şi Oziil.
24 Şi Sutail, a lui Ghirsam, a lui Moisi, preste vistierii.
25 Şi fratelui său, Eliezer, Revia fiiu, şi Iosia, şi Ioram şi Zehri şi Salomot.
26 Acesta Salomot, şi fraţii lui preste toate vistieriile sfintelor, care le-au sfinţit David, împăratul, şi căpeteniile familiilor, cei preste mii, şi preste sute, şi mai-marii puterii.
27 Carea le-au luat din cetăţi şi din prăzi, şi au sfinţit dintru dânsele, ca să nu să întârzie zidirea Casii lui Dumnezeu.
28 Şi preste toate ceale sfinte a lui Dumnezeu care le-au sfinţit Samuil, prorocul, şi Saul, fiiul lui Chis, şi Avenir, fiiul lui Nir, şi Ioav, fiiul Saruiei, tot ce s-au sfinţit prin mâna lui Salomot şi a fraţilor lui.
29 Lui Isaar, Honenia, şi fiii lui la lucrul cel din afară preste Israil a logofeţi şi a judeca.
30 Lui Hevron, Asavia, şi fraţii lui, fii tari, o mie şi şeapte sute, preste socotinţa lui Israil dincolo de Iordan, cătră apus, la toată slujba Domnului, şi lucrul împăratului.
31 Lui Hevron, Uria, căpeteniia hevtoneanilor, după naşterile lor, după familii, în anul al patruzăcilea al împărăţiei lui s-au numărat şi s-au aflat om tare întru ei în Iasirul Galaaditei.
32 Şi fraţii lui, feciori tari, doao mii şi şeapte sute, căpeteniile familiilor, şi i-au pus pre ei David, împăratul, preste ruvini şi preste gadi, şi preste jumătate din neamul lui Manase, spre toată porunca Domnului şi cuvântul împăratului.