28
Şi au adunat David pre toţi boiarii lui Israil, pre căpeteniile judecătorilor şi a neamurilor, şi pre toate căpeteniile împărţealelor rânduialelor celor de primpregiurul trupului împăratului, şi pre mai-marii preste mii şi preste sute, şi pre cei ce păzea visteriile şi pre cei ce era preste averile lui, şi preste toată agonisita împăratului şi a fiilor lui, şi pre fameni şi pre cei putearnici, şi pre războinicii oastei în Ierusalim.
Şi au stătut David în mijlocul adunării, şi au zis: „Ascultaţi-mă, fraţii miei şi norodul mieu, eu am avut în inimă să zidesc casă de odihnă sicriiului legii Domnului şi razăm picioarelor Domnului nostru, şi am gătit ceale de lipsă la lăcaş.
Şi Dumnezeu au zis: «Nu vei zidi Mie casă, ca să se numească numele Mieu preste ea, că om războinic eşti tu şi sânge ai vărsat».
Şi m-au ales Domnul Dumnezeul lui Israil din toată casa tătâne-mieu să fiu împărat preste Israil în veac, că întru Iuda au ales împărăţiia, şi din casa Iudii casa tătâne-mieu, şi din fiii tătâne-mieu pre mine m-au voit să fiu împărat preste tot Israilul.
Şi din toţi fiii miei, că mulţi fii mi-au dat mie Domnul, au ales pre Solomon, fiiul mieu, să şează pre scaonul împărăţiei Domnului preste Israil.
Şi mi-au zis mie Dumnezeu: «Solomon, fiiul tău, va zidi casa Mea şi curtea Mea, că l-am ales pre el să-Mi fie Mie fiiu şi Eu să-i fiu lui tată.
Şi voiu îndrepta împărăţiia lui până în veac, de va fi tare întru paza poruncilor Meale şi a judecăţilor Meale ca în zioa aceasta».
Şi acum, înaintea a toată adunarea Domnului şi în urechile Dumnezeului nostru, păziţi şi căutaţi toate poruncile Domnului Dumnezeului nostru, ca să moşteniţi pământul cel bun şi să daţi moştenire fiilor voştri după voi, până în veac.
Şi acum, Solomoane, fiiule, cunoaşte pre Dumnezeul părinţilor tăi şi slujeaşte Lui cu inimă desăvârşit şi cu suflet voitoriu, că toa te inimile le cearcă Domnul şi tot gândul ştie, de-L vei căuta pre El, să va afla ţie, şi de-L vei părăsi pre El, te va părăsi până în sfârşit.
10 Vezi, acum, că Domnul te-au ales pre tine, ca să zideşti lui casă de sfinţenie, întăreaşte-te şi fă!”
11 Şi au dat David lui Solomon, fiiului său, forma besearicii, şi a căsilor lui şi a chiliilor lui, şi a foişoarelor şi a cămărilor celor dinlăuntru, şi a casii îmblânzirii.
12 Şi forma, carea au avut întru duhul său, a curţilor Casii Domnului, şi a tuturor cămărilor celor de primprejur, ceale de la cămările Casii Domnului şi a cămărilor celor sfinte şi a celor de odihnă.
13 Şi ale rânduialelor preoţilor şi ale leviţilor, la tot lucru slujbii Casii Domnului, şi al cămărilor unealtelor celor de slujbă a slujbei Casii Domnului.
14 Şi trasul cumpăniturii la toate unealtele trebii şi a lucrului, şi la toate unealtele ceale de argint şi de aur, la toate unealtele lucrului şi a lucrului.
15 Şi cumpănitura sfeaşnicilor celor de aur şi a ramurilor lui, după cumpăna sfeaşnicului şi a sfeaşnicului.
16 I-au dat lui aseamenea măsura measelor punerii-înainte fieştecarea masă de aur, aşijderea şi a celor de argint.
17 Şi a furcuţelor şi a turnătoarelor, şi a păharălor celor de aur şi celor de argint, şi a căţiilor chefure, a fieştecăruia cumpănire.
18 Şi a jertvenicului tămâierilor din aur lămurit măsura i-au arătat lui, şi forma carului heruvimilor celor întinşi cu aripile şi umbrind preste sicriiul legii Domnului.
19 Toate cu scrisoarea mânii Domnului le-au dat David lui Solomon după priceaperea lui, ce i s-au făcut la lucrul formei.
20 Şi au zis David lui Solomon, fiiului său: „Întăreaşte-te şi te îmbărbătează, şi fă, nu te teame, nici te spăriia, că Domnul Dumnezeul mieu va fi cu tine, şi nu te va lăsa şi nu te va părăsi, până ce vei săvârşi tu tot lucrul slujbei Casii Domnului, şi, iată, forma besearicii şi a Casii Lui, şi a chiliilor ei, şi foişoarele şi cămările ceale dinlăuntru, şi casa rugăciunii şi forma Casii Domnului.
21 Şi iată rănduialele preoţilor şi a leviţilor la toată slujba Casii Domnului Dumnezeu, şi cu tine sânt meşteri cu înţelepciune întru tot lucru, după tot meşteşugul, şi boiarii şi tot norodul sânt gata la toate cuvintele tale”.