29
Şi au zis David, împăratul, la toată adunarea: „Solomon, fiiul mieu, easte unul pre carele l-au ales Domnul prunc şi tinăr, şi lucru e mare, că nu e la om zidirea, ci la Domnul Dumnezeu.
După toată putearea am gătit la Casa Domnului mieu aur, argint, aramă, fier, leamne, pietri, soam, şi la umpleare pietri scumpe şi de multe fealiuri, şi toată piiatra scumpă şi parion mult.
Şi încă fiindcă mare bunăvoinţă am eu cătră Casa Dumnezeului mieu, care am eu aur şi argint, şi iată-l dau la Casa Dumnezeului mieu la înălţime, afară de care l-am gătit la Casa Sfintelor.
Trei mii de talanţi de aur de la Sufir şi şeapte mii de talanţi de argint lămurit ca să se spoiască cu aceastea păreţii Sfântului.
La aur, cu aur, şi la argint, cu argint, şi la tot lucrul prin mâna meşterilor, şi cine vrea să-şi umple mânile sale astăzi Domnului”.
Şi să îndemnară boiarii familiilor şi boiarii fiilor lui Israil, şi cei preste mii şi cei preste sute, şi ispravnicii lucrurilor şi deregătorii casii împăratului.
Şi au dat la lucrurile Casii Domnului cinci mii de talanţi de aur şi zeace mii de galbini de aur şi zeace mii de talanţi de argint şi optsprăzeace mii de talanţi de aramă şi o sută de talanţi de fier.
Şi la carii s-au aflat la dânşii piiatră, o au dat la cămările Casii Domnului prin mâinile lui Ieil, a lui Gherson.
Şi s-au bucurat norodul pentru bunăvoinţa, că cu inimă plină bine au voit a da Domnului, şi David, împăratul, s-au bucurat foarte.
10 Şi au binecuvântat împăratul David pre Domnul înaintea adunării, zicând: „Bine eşti cuvântat, Doamne Dumnezeul lui Israil, Tatăl nostru cel din veac şi până în veac.
11 Ţie, Doamne, mărirea şi putearea şi lauda şi biruinţa şi tăriia, că Tu stăpâneşti toate ceale din ceriu şi pre pământ, de faţa Ta să cutrămură tot împăratul şi tot neamul.
12 De la Tine e avuţiia şi mărirea, Tu pre toţi stăpâneşti, Doamne, că Tu eşti stăpânul a toată stăpâniia, şi în mâna Ta e putearea şi domniia, şi în mâna Ta, Atotţiitoriule, easte a mări şi a întări toate.
13 Şi acum, Doamne, ne mărturisim Ţie, şi lăudăm numele laudei Tale.
14 Şi cine sânt eu şi cine e norodul mieu, că am putut să binevoim a-Ţi aduce Ţie aceastea? Că ale Tale sânt toate şi dintru ale Tale am dat Ţie.
15 Că nemearnici sântem înaintea Ta, şi străini, ca toţi părinţii noştri, ca umbra sânt zilele noastre pre pământ şi nu easte stare.
16 Doamne Dumnezeul nostru, toată mulţimea aceasta care o am gătit, ca să zidim casă numelui Tău celui sfânt, din mâna Ta easte şi ale Tale sânt toate.
17 Şi am cunoscut, Doamne, că Tu eşti Cel ce cercetezi inimile şi iubeşti dreptatea, cu inimă curată am adus toate aceastea, şi am văzut acum pre norodul Tău, carele s-au aflat aici, că cu bucurie Ţ-au adus Ţie.
18 Doamne Dumnezeul lui Avraam şi a lui Isaac şi a lui Israil, părinţilor noştri, păzeaşte aceastea, întru cugetul inimii norodului Tău în veac, şi îndreptează inimile lor cătră Tine.
19 Şi lui Solomon, fiiului mieu, dă-i inimă bună, ca să facă poruncile Tale şi mărturiile Tale şi învăţăturile Tale, şi ca să săvârşească facerea Casii Tale, carea am gătit”.
20 Şi au zis David cătră toată adunarea: „Binecuvântaţi pre Domnul Dumnezeul nostru!” Şi bine au cuvântat toată adunarea pre Domnul Dumnezeul părinţilor săi, şi plecând genunchele, s-au închinat Domnului şi împăratului.
21 Şi au jărtvit David Domnului jertvă şi au adus arderi de tot lui Dumnezeu, a doao zi, viţei, o mie, berbeci, o mie, miei, o mie, şi turnările lor şi jertve întru mulţime la tot Israilul.
22 Şi au mâncat şi au beut înaintea Domnului în zioa aceaea cu bucurie mare, şi a doao oară au făcut împărat pre Solomon, fiiul lui David, şi l-au uns pre el Domnului împărat, şi pre Sadoc, preot.
23 Şi au şezut Solomon pre scaonul lui David, tatălui său, şi bine s-au vrut, şi au ascultat de dânsul tot Israilul.
24 Şi boiarii şi domnii şi toţi fiii lui David, împăratului, tatălui său, s-au supus lui.
25 Şi au mărit Domnul pre Solomon înaintea a tot Israilul, şi i-au dat lui mărire împărătească, carea n-au avut nici un împărat mai înainte de el în Israil.
26 Şi David, fiiul lui Iese, au împărăţit preste tot Israilul, şi zilele în care au îm părăţit preste Israil au fost patruzeci de ani.
27 În Hevron, şeapte ani, şi în Ierusalim, treizeci şi trei de ani.
28 Şi au murit întru bătrâneaţe bune plin de zile, cu avuţie şi cu mărire, şi au împărăţit Solomon, fiiul lui, în locul lui.
29 Iară cealealalte cuvinte ale împăratului David, ceale dintâiu şi ceale de pre urmă, scrise sânt în cuvintele lui Samuil, văzătoriului, şi în cuvintele lui Natan, prorocului, şi în cuvintele lui Gad, văzătoriul.
30 De toată împărăţiia lui şi putearea lui, şi vremile care au fost preste el şi preste Israil, şi preste toate împărăţiile lui Israil şi preste toate împărăţiile pământului.