4
Şi fiii lui Iuda: Fares, Esrom şi Harmi şi Or, Suval şi Rada, fiiul lui.
Şi Suval au născut pre Iet, şi Iet au născut pre Ahemai şi pre Laad, şi aceastea sânt naşterile lui Arati.
Şi aceştia sânt fiii: Aitam, Iezrail şi Iezman şi Ievdas, şi numele sororii lor, Esilevon.
Şi Fanuil, tatăl lui Ghedor, şi Iazir, tatăl lui Osan, aceştia sânt fiii lui Or, celui întâiu născut a lui Efrata, tatăl lui Vetalaen.
Şi Asur, tatăl lui Tecos, au avut doao muieri, Aoda şi Toada.
Şi au născut Aoda pre Ohaia şi pre Ifal şi pre Teman şi pre Aastir, toţi aceştia sânt fiii Aodei.
Şi fiii Toadei: Seret şi Saar şi Estanam.
Şi Coe au născut pre Enov şi pre Savata, şi naşterile fratelui lui Rihav, fiiului lui Iarin.
Şi au fost Igavis mai mărit decât fraţii săi, şi mumă-sa au chemat numele lui Igavis, zicând: „Câţi am născut cu dureare?”
10 Şi au chemat Igavis pre Dumnezeul lui Israil, zicând: „De, binecuvântând, mă vei binecuvânta şi vei înmulţi hotarăle meale, şi va fi mâna Ta cu mine şi vei face cunoştinţă, ca să nu mă smereşti”. Şi i-au făcut Dumnezeu lui toate câte au cerut.
11 Şi Halev, tatăl lui Asha, au născut pre Mahir, acesta easte tatăl lui Asaton.
12 Şi Asaton au născut pre Vatrean şi pre Vesie şi pre Teman, tatăl cetăţii lui Naas, fratelui lui Eselom, a lui Chinez, aceştia bărbaţii lui Rihav.
13 Şi fiii lui Chinez, Gotoniil şi Saraia, şi fiii lui Gotonii Atat.
14 Şi Manati au născut pre Gofera, şi Saraia au născut pre Iovav, tatăl lui Agheadair, că teslari era.
15 Şi fiii lui Halev, fiiului lui Iefoni, Ir, Ada, şi Noom, şi fiii lui Ada, Chenez.
16 Şi fiii lui Aleil, Ziv şi Zefa şi Tiria şi Eseril.
17 Şi fiii lui Esri, Ieter, Morad şi Afer şi Iamon, şi au născut Ieter pre Maron şi pre Semei şi pre Esva, tatăl lui Estemon.
18 Şi muiarea lui aceasta, Adia, au născut pre Iared, tatăl lui Ghedor, şi pre Aver, tatăl lui Sohon, şi pre Hetiil, tatăl lui Samon, şi aceştia sânt fiii Vetiei, featei lui Faraon, pre carea o au luat Morid.
19 Şi fiii muierii Iduiei, sororii lui Nahaim, tatălui lui Cheila, Garmi şi Estemon Nohati.
20 Şi fiii lui Semon: Amnon şi Ana, fiiul lui Fana, şi Inon. Şi fiii lui Sei, Zoan, şi fiii lui, Zoav.
21 Fiii lui Silom, fiiului lui Iuda, Ir, tatăl lui Lihav, şi Laada, tatăl lui Marisa, şi naşterile neamurilor lui Efratavac casii lui Esova.
22 Şi Ioahim, şi oamenii lui Hoziva, şi Ioas şi Saraf, care au lăcuit în Moav, şi i-au întors pre ei Avedirin Atuchiim.
23 Aceştia sânt cărămidari, carii lăcuiesc în Ataim şi în Gadira cu împăratul, întru împărăţiia lui s-au întărit şi au lăcuit acolo.
24 Fiii lui Simeon, Namuil şi Iamin, Iariv, Sares, Saul.
25 Salem, fiiul lui, Mavasam, fiiul lui, Masma, fiiul lui.
26 Amuil, fiiul lui, Savud, fiiul lui, Zachur, fiiul lui, Semei, fiiul lui.
27 Şi Semei au avut şeasesprăzeace ficiori şi şease feate, şi fraţii lui nu au avut fii mulţi, şi toate familiile lor nu s-au înmulţit ca fiii lui Iuda.
28 Şi au lăcuit în Virsavee şi în Molada şi în Esersual.
29 Şi în Valaa şi în Aisem şi în Tolad.
30 Şi în Vatuil şi în Erma şi în Sichelag.
31 Şi în Vetmarimot şi în Imisuseosin, şi a casii Varuseorim, aceastea sânt cetăţile lor, până la împăratul David.
32 Şi satele lor, Etan şi In, Remnon şi Toca şi Esar, cetăţi cinci.
33 Şi toate satele lor primprejurul cetăţilor acestora până la Vaal, acesta e ţinutul lor şi socoteala lor.
34 Şi Mosovav şi Iemoloh şi Iosia, fiiul lui Amasia.
35 Şi Ioil şi Iiu, fiiul lui Asavia, şi fiiul lui Saraiei, şi fiiul lui Asiil.
36 Şi Elione şi Iocava şi Iasuia şi Asaia şi Iediil şi Ismail şi Vaneas.
37 Şi Zuza, fiiul lui Safai, al fiiului lui Alon, al fiiului lui Iedia, al fiiului lui Semri, al fiiului lui Sameu.
38 Aceştia sânt carii s-au numit căpetenii întru neamurile lor şi întru căsile familiilor lor, când s-au înmulţit cu mulţime.
39 Şi au mers până unde să vine în Gherara, până la răsăritul Gheii, ca să cearce păşune dobitoacelor sale.
40 Şi au aflat păşune multă şi bună, şi pământul larg înaintea lor, şi pace şi linişte, pentru că era din fiii lui Ham, a celora ce lăcuia acolo mai dinainte.
41 Şi au venit aceştia carii era scrişi pre nume în zilele lui Iezechie, împăratul Iudei, şi au bătut lăcaşurile lor, şi pre mineii, pre carii i-au aflat acolo, şi i-au pierdut pre ei până în zioa aceasta, şi au lăcuit în locul lor, că păşune era acolo dobitoacelor lor.
42 Şi dintru dânşii, din fiii lui Simeon, au mers la muntele Siir cinci sute de bărbaţi, şi Filaetia şi Noadia şi Rafaia şi Oziil, fiii lui Iesi, era povăţuitorii lor.
43 Şi au bătut pre ceialalţi, carii au rămas lui Amalic, şi au lăcuit acolo până în zioa aceasta.