6
Fiii lui Levi: Gherson, Caat şi Merari.
Şi fiii lui Caat: Amvram şi Isaar, Hevron şi Oziil.
Şi fiii lui Amvram: Aaron şi Moisi şi Mariam, şi fiii lui Aaron, Nadav şi Aviud, Eleazar şi Itamar.
Eleazar au născut pre Finees, Finees au născut pre Avisu.
Avisu au născut pre Vochi, şi Vochi au născut pre Ozi.
Ozi au născut pre Zarea, Zarea au născut pre Mariil.
Şi Mariil au născut pre Amaria, şi Amaria au născut pre Ahitov.
Şi Ahitov au născut pre Sadoc, şi Sadoc au născut pre Ahimaas.
Şi Ahimaas au născut pre Azaria, şi Azaria au născut pre Ioanan.
10 Şi Ioanan au născut pre Azaria, acesta au preoţit în casa carea o au zidit Solomon în Ierusalim.
11 Şi au născut Azaria pre Amaria, şi Amaria au născut pre Ahitov.
12 Şi Ahitov au născut pre Sadoc, şi Sadoc au născut pre Salom.
13 Şi Salom au născut pre Helchia, şi Helchia au născut pre Azaria.
14 Şi Azaria au născut pre Sarea, şi Sarea au născut pre Iosadac.
15 Şi Iosadac au mers, când au mutat Domnul pre Iuda şi Ierusalimul, prin mâna lui Navohodonosor.
16 Fiii lui Levi: Gherson, Caat şi Merari.
17 Şi aceastea sânt numele fiilor lui Gherson: Loveni şi Semei.
18 Fiii lui Caat, Amvram şi Isaar, Hevron, şi Oziil.
19 Fiii lui Merari: Mooli şi Musi, şi aceastea sânt neamurile lui Levi după familiile lor.
20 Lui Gherson, lui Loveni, fiiului lui, Iet, fiiul lui, Zamat, fiiul lui.
21 Ioav, fiiul lui, Adi, fiiul lui, Zara, fiiul lui, Ietri, fiiul lui.
22 Fiii lui Caat: Aminadav, fiiul lui, Core, fiiul lui, Asir, fiiul lui.
23 Elcana, fiiul lui, Avisaf, fiiul lui, Asir, fiiul lui, Caat, fiiul lui.
24 Uriil, fiiul lui, Ozia, fiiul lui, Saul, fiiul lui.
25 Şi fiii lui Elcana: Amesi şi Ahimot.
26 Elcana, fiiul lui, Sufi, fiiul lui, Chenaat, fiiul lui.
27 Eliav, fiiul lui, Ierovoam, fiiul lui, Elcana, fiiul lui, Samuil, fiiul lui.
28 Fiii lui Samuil, cel întâiu născut, Sani şi Avia.
29 Fiii lui Merari: Mooli, Loveni fiiul lui, Semei, fiiul lui, Oza, fiiul lui.
30 Samaa, fiiul lui, Aghia, fiiul lui, Asea, fiiul lui.
31 Şi aceştia sânt pre carii i-au pus David pre mâinile celor ce cântă în Casa Domnului, când s-au aşezat sicriiul.
32 Şi slujea înaintea cortului mărturiei cu organe, până când au zidit Solomon Casa Domnului în Ierusalim, şi au stătut după judecata lor la slujbele lor.
33 Şi aceştia sânt cei ce stau, şi fiii lor din fiii lui Caat, Eman, cântăreţul, fiiul lui Ioil, al fiiului lui Samuil.
34 Al fiiului lui Elcana, al fiiului lui Ierovoam, al fiiului lui Eliil, al fiiului lui Tou.
35 Al fiiului lui Suf, al fiiului lui Elcana, al fiiului lui Maat, al fiiului lui Amati.
36 Al fiiului lui Elcana, al fiiului lui Ioil, al fiiului lui Azaria, al fiiului lui Safania.
37 Al fiiului lui Caat, al fiiului lui Asir, al fiiului lui Aviasaf, al fiiului lui Core.
38 Al fiiului lui Isaar, al fiiului lui Caat, al fiiului lui Levi, al fiiului lui Israil.
39 Şi fratele lui Asaf, carele sta de-a dreapta lui Asaf, fiiul lui Varahia, al fiiului lui Samaa.
40 Al fiiului lui Mihail, al fiiului lui Vaasia, al fiiului lui Melhia.
41 Al fiiului lui Atani, al fiiului lui Zaarai, al fiiului lui Adai.
42 Al fiiului lui Etam, al fiiului lui Zamam, al fiiului lui Semei.
43 Al fiiului lui Ieet, al fiiului lui Gherson, al fiiului lui Levi.
44 Şi fiii lui Merari, fraţii lor de-a stânga: Etam, fiiul lui Chisa, al fiiului lui Avai, al fiiului lui Maloh.
45 Al fiiului lui Asevi.
46 Al fiiului lui Amesia, al fiiului lui Vani, al fiiului lui Semir.
47 Al fiiului lui Mooli, al fiiului lui Musi, al fiiului lui Merari, al fiiului lui Levi.
48 Şi fraţii lor după casele familiilor lor, leviţii cei rânduiţi la tot lucrul slujbei cortului Casii Domnului.
49 Şi Aaron, şi fiii lui tămâind preste jertvenicul arderilor de tot, şi preste jertvenicul tămâierilor la tot lucrul sfânt a sfintelor, şi a să ruga pentru Israil, după toate câte au poruncit Moisi, robul lui Dumnezeu.
50 Şi aceştia sânt fiii lui Aaron: Eleazar, fiiul lui, Finees, fiiul lui, Avisu, fiiul lui.
51 Vochi, fiiul lui, Ozi, fiiul lui, Sarea, fiiul lui.
52 Mariil, fiiul lui, Amaria, fiiul lui, Ahitov, fiiul lui.
53 Sadoc, fiiul lui, Ahimaas, fiiul lui.
54 Şi aceastea sânt lăcaşurile lor în satele lor, în hotarăle lor, fiilor lui Aaron, familiei lor, celor ce sânt a lui Caati, că lor li s-au făcut soarte.
55 Şi le-au dat lor Hevronul în pământul Iudei şi ceale de primpregiurul lui.
56 Iară câmpurile cetăţii şi satele ei le-au dat lui Halev, fiiului lui Iefoni.
57 Şi fiilor lui Aaron au dat cetăţile pribeagilor, Hevronul şi ceale dimpregiurul lui, şi Lovna şi ceale dimpregiurul ei, şi Selna şi ceale dimpregiurul ei, şi Estamenul şi ceale dimpregiurul lui.
58 Şi Ietarul şi ceale dimpregiurul lui, şi Davirul şi ceale dimpregiurul lui.
59 Şi Asanul şi ceale dimpregiurul lui, şi Vetsamisa şi ceale dimpregiurul ei.
60 Şi de la neamul lui Veniamin, Gavaonul şi ceale dimpregiurul lui, şi Galemata şi ceale dimpregiurul ei, şi Anatotul şi ceale dimpregiurul lui, toate cetăţile lor, treisprăzeace cetăţi, după familiile lor.
61 Şi fiilor lui Caat, celor rămaşi din rudeniia neamului, au dat din jumătatea neamului lui Manase cu soarte cetăţi zeace.
62 Şi fiilor lui Gherson, după familiile lor, din neamul lui Isahar, şi din neamul lui Asir, şi din neamul lui Neftalim, şi din neamul lui Manase, în Vasan, cetăţi treisprăzeace.
63 Şi fiilor lui Merari, după familiile lor, din neamul lui Ruvin, şi din neamul lui Gad, şi din neamul lui Zavulon, cu soarte doaosprăzeace cetăţi.
64 Şi au dat fiii lui Israil leviţilor cetăţile şi ceale dimpregiurul lor.
65 Şi le-au dat cu soarte din neamul fiilor lui Iuda şi din neamul fiilor lui Simeon, şi din neamul fiilor lui Veniamin, cetăţile aceastea care le vor chema pre eale pre nume.
66 Şi celor din familiile fiilor lui Caat s-au făcut cetăţile hotarălor lor din neamul lui Efraim.
67 Şi le-au dat lor cetăţile ceale de scăpare, Sileamul şi împregiururile lui, în muntele lui Efraim, şi Gazerul şi împregiururile lui.
68 Şi Iecmanul şi împregiururile lui, şi Vetoronul şi împregiururile lui.
69 Şi Elonul şi împregiururile lui, şi Ghetrimonul şi împregiururile lui.
70 Şi de la jumătate din neamul lui Manase, Anarul şi împregiururile lui, şi Iemvlaanul şi împregiururile lui, după familiia fiilor lui Caat, celor rămaşi.
71 Fiilor lui Gherson, din familiia a jumătate din neamul lui Manase, Golanul din Vasan şi ceale dimpregiurul lui, şi Asirotul şi ceale dimpregiurul lui.
72 Şi din neamul lui Isahar, Ghedesa şi ceale dimpregiurul ei, şi Devera şi ceale dimpregiurul ei, şi Davorul şi ceale dimpregiurul lui.
73 Şi Ramotul şi Enanul, şi ceale dimpregiurul lor.
74 Şi din neamul lui Asir, Maasal şi ceale dimpregiurul ei, şi Avdonul şi ceale dimpregiurul lui.
75 Şi Acacul şi ceale dimpregiurul lui, şi Roov şi ceale dimpregiurul lui.
76 Şi din neamul lui Neftalim, Chedesul în Galilea şi ceale dimpregiurul lui, şi Hamotul şi ceale dimpregiurul lui, şi Cariataimul şi ceale dimpregiurul lui.
77 Şi fiilor lui Merari, celor rămaşi din neamul lui Zavulon, Remonul şi împregiururile lui, şi Tavorul şi împregiururile lui.
78 Şi dincolo de Iordan, Ierihonul despre apusul Iordanului, din neamul lui Ruvin, Vosorul în pustie şi ceale dimpregiurul lui, şi Iasa şi ceale dimpregiurul lui.
79 Şi Cadimotul şi ceale dimpregiurul lui, şi Maefla şi ceale dimpregiurul lui.
80 Şi din neamul lui Gad, Ramotul în Galaad şi împregiururile lui, şi Maanaimul şi împregiururile lui.
81 Şi Esevonul şi ceale dimpregiurul lui, şi Iazirul şi ceale dimpregiurul lui.