7
Şi aceştia sânt fiii lui Isahar: Tola şi Fua şi Iasuv şi Semeron, patru.
Şi fiii lui Tola: Ozi, Rafeaşi Ieriil şi Iamai şi Iemasan şi Samuil, carii au fost mai-marii caselor familiilor celor din rudeniia lui Tola, tari cu putearea după naşterile lor, numărul lor în zilele lui David, doaozeci şi doao de mii şi şease sute.
Şi fiii lui Ozi: Iezraia, şi fiii lui Iezraia, Mihail, Avdiu şi Ioil şi Iesia, cinci, toţi aceştia mai-mari.
Şi împreună cu ei, după neamurile lor, după căsile familiilor lor, bărbaţi tari la războiu, treizeci şi şease de mii, că au avut multe muieri şi feciori.
Şi fraţii lor în toate familiile lui Isahar tari cu putearea, optzeci şi şeapte de mii, numărul lor al tuturor.
Fiii lui Veniamin: Vale şi Vahir şi Iediil, trei.
Şi fiii lui Vale: Esevon şi Ozi şi Oziil şi Ierimut şi Uri, cinci, mai-mari a caselor familiilor, tari cu putearea, şi numărul lor doaozeci şi doao de mii şi treizeci şi patru.
Şi fiii lui Vahir: Zemira şi Ioas şi Eliezer şi Elitenan şi Amaria şi Ierimut şi Aviud şi Anatot şi Eliemet, toţi aceştia fiii lui Vahir.
Şi numărul lor după neamurile lor, mai-marii a caselor familiilor lor tari cu putearea, doaozeci de mii şi doao sute.
10 Şi fiii lui Iediil: Valaan, şi fiii lui Valaan Iais şi Veniamin şi Aot şi Hanana şi Zedan şi Tarsi şi Ahisaao.
11 Toţi aceştia, fiii lui Iediil, mai-marii familiilor tari cu putearea, şeaptesprăzeace mii şi doao sute, ieşind cu puteare a bate războiu.
12 Şi Sapfin şi Apfin, şi fiii lui Ior, Asom, fiiul lui Aor.
13 Fiii lui Neftalim: Iasiil, Goni şi Asir şi Selum, fiii lui, Valam, fiiul lui.
14 Fiii lui Manase: Esriil, pre carele i l-au născut ţiitoarea lui, Sira, şi i-au născut lui şi pre Mahir, tatăl lui Galaad.
15 Şi Mahir au luat muiare lui Apfin şi lui Sapfin, şi numele surorii lui, Mooha, şi numele ceiialalte, Sapfaad, şi s-au născut lui Sapfaad feate.
16 Şi au născut Mooha, muiarea lui Mahir, fiiu, şi au chemat numele lui Fares, şi numele fratelui lui, Suros, fiii lui Ulam, şi Recom.
17 Şi fiii lui Ulam, Vadam, aceştia sânt fiii lui Galaad, al fiiului lui Mahir, al fiiului lui Manase.
18 Şi sora lui Melehet au născut pre Isud şi pre Aviezer şi pre Maela.
19 Şi au fost fiii lui Semira: Aim şi Sihem şi Lachim şi Anian.
20 Şi fiii lui Efraim: Sotalat şi Varad, fiiul lui, şi Taat, fiiul lui, Elada, fiiul lui, Saat, fiiul lui.
21 Şi Zavad, fiiul lui, Sotele, fiiul lui, şi Azer şi Eleazar, şi i-au ucis pre ei oamenii din Ghet, cei născuţi în pământul acela, pentru că s-au pogorât ca să le ia dobitoacele lor.
22 Şi i-au plâns Efraim, tatăl lor, zile multe, şi au venit fraţii lui să-l mângăie.
23 Şi au întrat la muiarea sa, şi au luat în pântece şi au născut fiiu, şi au chemat numele lui Veria, pentru că întru năcazuri s-au născut în casa mea.
24 Şi fata lui Saraa, şi întru cei rămaşi, şi au zidit Vetoroniul, şi cel de jos şi cel de sus, şi fiii lui Ozan, Seira.
25 Şi Rafi, fiiul lui, Saraf şi Talees, fiii lui, Taen, fiiul lui.
26 Lui Laadan, fiiului lui, fiiul lui, Amiud, fiiul lui, Elisamai.
27 Fiiul lui, Nun, fiiul lui, Iisue, fiiul lui.
28 Şi ţinutul lor şi lăcaşul lor Vetilul, şi satele lui despre răsăritul Noaranului, cătră apusul Gazerului, şi satele lui, şi Sihemul, şi satele lui, până la Gaza, şi satele ei.
29 Şi până la hotarăle fiilor lui Manase, Vetsaanul, şi satele lui, Tanahul, şi satele lui, Maghedonul, şi satele lui, Dorul, şi satele lui, întru aceastea lăcuia fiii lui Iosif, fiiului lui Israil.
30 Fiii lui Asir: Iemna şi Suia şi Isui şi Veria, şi Sore, sora lor.
31 Şi fiii lui Veria: Haver şi Melhiil, acesta easte tatăl lui Vertait.
32 Şi Haver au născut pre Iaflit şi pre Samir, şi pre Hotan, şi pre Sola, sora lor.
33 Şi fiii lui Iaflit: Fasec şi Vamail şi Asit, aceştia sânt fiii lui Iaflit.
34 Şi fiii lui Semir: Ahir şi Rooga şi Iava şi Aram.
35 Şi lui Vani: Elam, fratelui său, Sofa, şi Imana şi Selis şi Amal.
36 Fiii lui Sofa: Sue şi Arnafar, şi Suda şi Varin şi Imran.
37 Şi Vasan şi Oa: şi Sama şi Salisa, şi Ietra şi Veira.
38 Şi fiii lui Ietir: Iefina şi Fasfa şi Ara.
39 Şi fiii lui Ola: Oreh, Aniil şi Rasia.
40 Toţi aceştia sânt fiii lui Asir, toţi mai-marii familiilor, aleşi tari cu puteare, mai-mari povăţuitori, numărul lor, a celor întocmiţi la războiu, numărul lor, bărbaţi doaozeci şi şease de mii.