9
Şi tot Israilul s-au numărat după seminţiile lor, şi aceştia sânt scrişi în Cartea Împăraţilor lui Israil şi a Iudei, cu cei ce s-au mutat în Vavilon pentru fărădelegile lor.
Şi cei lăcuia mai înainte în moşiile sale, în cetăţile sale, Israil, preoţii şi leviţii, şi cei daţi.
Şi în Ierusalim au lăcuit din fiii lui Iuda, şi din fiii lui Veniamin, şi din fiii lui Efraim, şi dintr-ai lui Manase.
Şi Gnoti, şi fiiul lui, Samsud, al fiiului lui Amri, al fiiului lui Amvraim, al fiiului Vuni, al fiiului fiilor lui Fares, al fiiului lui Iuda.
Şi din Siloni, Asaia, cel întâiu născut al lui, şi fiii lui.
Din fiii lui Zara, Ieil, şi fraţii lor, şease sute şi noao zeci.
Şi din fiii lui Veniamin, Salom, fiiul lui Mosolam, al fiiului lui Oduia, al fiiului lui Asin.
Şi Iemnaa, fiiul lui Ierovoam, şi Ilo. Aceştia sânt fiii lui Ozi, fiiului lui Mahir, şi Mosolam, fiiul lui Safatia, al fiiului lui Raguil, al fiiului lui Iemnai.
Şi fraţii lor, după naşterile lor, noao sute cincizeci şi şease, toţi bărbaţi mai-mari ai familiilor, după casele familiilor lor.
10 Şi dintru preoţi, Iodae şi Ioarim şi Iahin.
11 Şi Azaria, fiiul lui Helchia, al fiiului lui Mosolam, al fiiului lui Sadoc, al fiiului lui Maraiot, al fiiului lui Ahitov, povăţuitoriul Casii lui Dumnezeu.
12 Şi Adaia, fiiul lui Iraam, al fiiului lui Fahor, al fiiului lui Melhia, şi Maasaia, fiiul lui Adiil, al fiiului lui Ezira, al fiiului lui Mosolam, al fiiului lui Maselmot, al fiiului lui Emir.
13 Şi fraţii lor, mai-marii caselor familiilor lor, o mie şeapte sute şi şeasezeci, tari cu putearea la slujba Casii lui Dumnezeu.
14 Şi din leviţi, Samaia, fiiul lui Asov, al fiiului lui Ezricam, al fiiului lui Asavia, din fiii lui Merari.
15 Şi Vacvacar şi Aris şi Galaal şi Matania, fiiul lui Miha, al fiiului lui Zehri, al fiiului lui Asaf.
16 Şi Avdia, fiiul lui Samia, al fiiului lui Galaal, al fiiului lui Iditul, şi Varahia, fiiul lui Osa, al fiiului lui Elcana, carele lăcuia în satele lui Notefati.
17 Şi portarii Salom, Acum, Telman şi Diman, şi fraţii lor, Salom, cel mai mare.
18 Şi aceştia până acum în poarta împăratului spre răsărituri, aceştia sânt portarii la taberile fiilor lui Levi.
19 Şi Selum, fiiul lui Core, al fiiului lui Aviasaf, al fiiului lui Core, şi fraţii lui după casa tătâne-său, coriteanii preste lucrurile slujbei, păzând pazele cortului, şi părinţii lor la taberile Domnului păzând întrarea.
20 Şi Finees, fiiul lui Eleazar, povăţuitoriu era preste dânşii înaintea Domnului. Şi după acesta,
21 Zaharia, fiiul lui Mosolam, portariu uşii cortului mărturiei.
22 Toţi portarii cei aleşi portari la porţi, doao sute şi doisprăzeace, aceştia în curţile sale socotinţa rudenii(i) lor, şi luoarea de samă a lor, pre aceştia i-au rânduit şi i-au pus David şi Samuil, văzătoriul, întru credinţa lor.
23 Şi aceştia şi fiii lor la porţile Casii Domnului şi în casa cortului, ca să păzască pre rând.
24 După patru vânturi era porţile, cătră răsărit, cătră mare, cătră amiiazăzi şi cătră miiazănoapte.
25 Şi fraţii lor în curţile sale petrecea, şi vinea în zioa a şeaptea, din vreame în vreame, când le era vreamea pre rând.
26 Pentru că în crezemânt era aceşti patru putearnici a porţilor leviţi, şi aceştia era preste cămările şi preste vistieriile Căsii Domnului.
27 Şi primpregiurul Casii lui Dumnezeu sălăşluia, că în grijea lor era paza şi cheile, ca să deşchiză dimineaţa porţile besearicii.
28 Şi din ei era preste unealtele slujbei, că cu număr le băga şi cu număr le scotea.
29 Şi dintru ei era puşi preste vase şi preste toate veşmintele ceale sfinte, şi preste făina de grâu şi preste vin şi preste untuldelemn şi preste tămâie şi preste mirosituri.
30 Şi din fiii preoţilor era făcători de mir cu mirosituri.
31 Şi Matatia din leviţi, acesta e cel întâiu născut al lui Salom Coriteanului, cu credinţă preste lucrurile jertvei tigăii marelui preot.
32 Şi Vanias Catiteanul din fraţii lor era preste pâinile punerii-înainte, ca să se gătească din sâmbătă în sâmbătă.
33 Şi aceştia sânt cântăreţi mai-mari famili-ilor leviţilor celor rânduiţi pre rând la slujba cea de zi şi cea de noapte a lucrurilor.
34 Aceştia sânt mai-marii familiilor leviţilor, după neamurile lor, mai-mari, aceştia au lăcuit în Ierusalim.
35 Şi în Gavaon au lăcuit tatăl lui Gavaon, Ieil, şi numele muierii lui, Mooha.
36 Şi, fiiul lui cel întâiu născut, Avdon, şi Sur şi Chis şi Vaal şi Nir şi Nadav.
37 Şi Ghedur, şi fraţii lor, Aiun şi Zachur şi Machelot.
38 Şi Machelot au născut pre Samaa, şi aceştia în mijlocul fraţilor săi au lăcuit în Ierusalim, în mijlocul fraţilor lor.
39 Şi Nir au născut pre Chis, şi Chis au născut pre Saul, şi Saul au născut pre Ionatan şi pre Melhisue şi pre Aminadav şi pre Asaval.
40 Şi fiiul lui Ionatan, Merivaal, şi Merivaal au născut pre Miha.
41 Şi fiii lui Miha: Fiton şi Malah şi Tarah şi Ahaz.
42 Şi Ahaz au născut pre Iada, şi Iada au născut pre Galemet şi pre Gazmot şi pre Zamvri, şi Zamvri au născut pre Masa.
43 Şi Masa au născut pre Vaana, a căruia fiiu au fost Rafaia, a căruia fiiu au fost Elasa, a căruia fiiu au fost Esil.
44 Şi Esil au avut şease fii, şi aceastea sânt numele lor: Ezricam, cel întâiu născut al lui, şi Ismail şi Saraia şi Avdia şi Anan şi Asa, aceştia sânt fiii lui Esil.